esports 2015/2019
1
0
Vota!
Incoar expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu. Expedient 2018/4839. Vist que la comissió de govern de l’Ajuntament de Cardedeu, en sessió de data 18 de març de 2003, va acordar  l’adjudicació del concurs per la redacci&o...
Resultat ple municipal
11
3
0
0
Vota!
Liquidació concessió administrativa Gestió serveis esportius IGE BCN, S.L.. El Ple de data 22 de febrer del 2018 va acordar inicialment la liquidació del contracte de concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina cobert...
Resultat ple municipal
12
3
1
0
Vota!
Acord inicial de la liquidació del contracte de concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal de Cardedeu en favor de l'empresa IGE BCN S.L.. El Ple municipal a la sessió del dia 9 de juny de 2005 va adjudicar la concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal de Carde...
Resultat ple municipal
14
3
2
0
Vota!
Aprovació definitiva del canvi de la forma de gestió del servei públic de Centre Esportiu Municipal. ANTECEDENTS En data 22 de març de 2005 es va aprovar definitivament l’establiment del servei públic de centre esportiu municipal. L’acord adoptat pel Ple aprova...
Resultat ple municipal
9
5
1
0
Vota!
Aprovació de l'extinció de la concessió de la gestió del servei públic esportiu a la piscina coberta municipal de Cardedeu i la reversió dels béns i elements afectats al servei concedit.. ANTECEDENTS El Ple municipal a la sessió del dia 9 de juny de 2005 va adjudicar la concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta muni...
Resultat ple municipal
10
4