esports 2011/2015
0
1
Vota!
Aprovació dels preus públics del complex de la Piscina Coberta a partir de l'1 de gener de 2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
13
2
3
2
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual dels usos admesos de la clau 7 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu i del pla de millora urbana 24 del Carrer Mogent, del terme municipal de Cardedeu. ANTECEDENTS En data 29 de navembre de 2012, el Ple Municipal de l'Ajuntament de Cardedeu va aprovar inicialment la Modificació Puntual dels usos admesos de la clau 7 del Pla d'or...
Resultat ple municipal
14
1
2
4
1
Vota!
Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2012. Per Decret d'Alcaldia de 10 de juny de 2013 es va incoar expedient per a l’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2012. Informat ...
Resultat ple municipal
8
1
8
2
3
Vota!
Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 02/2013 del Patronat municipal d’esports. Vista la memòria de la Presidència del Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 10 de juliol de 2013, justificativa de la necessitat de tramitar u...
Resultat ple municipal
8
5
3
3
2
Vota!
Aprovació representants del consell d’administració del Patronat municipal d’esports. Atès el que es desprèn en els nous estatuts del Patronat Municipal d’Esports que es d’obligat compliment la creació d’un Consell d’Administració....
Resultat ple municipal
9
7
5
2
Vota!
Proposta de moció de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció de la inspecció de treball. Les actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social a diferents federacions i clubs esportius catalans al llarg dels darrers mesos han despertat una gran preocupació i ...
Resultat ple municipal
15
2
4
3
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats esportives d'estiu. Antecedents Atès que per gaudir d’aquestes activitats cal fixar, per part de l’Ajuntament unes tarifes suficients per a l’autofinançament del servei o que cobreixi...
Resultat ple municipal
17
4
3
Vota!
Aprovació del preu públic del programa de gimnàstica de manteniment per adults. Antecedents Atès que per gaudir de les activitats del programa de gimnàstica de manteniment per adults, cal fixar, per part de l’Ajuntament unes tarifes suficients per a l&rsq...
Resultat ple municipal
16
1
2
4
Vota!
Aprovació dels preus públics dels serveis esportius del complex de la piscina municipal coberta per a l'any 2013. Vista la proposta de 30 d’octubre de 2012 presentada per l’empresa IGE BCN, S.L., concessionària de la gestió del servei de la piscina coberta municipal de Cardedeu, propo...
Resultat ple municipal
9
7
2
4
Vota!
Resolució de l'al·legació presentada i aprovació definitiva de la dissolució del Patronat Municipal d'Esports. Atès que per acord plenari de data 27 de setembre de 2012 es va aprovar inicialment la DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS i es va sotmetre a informació pú...
Resultat ple municipal
9
8
3
2
Vota!
Aprovació inicial de modificació puntual dels usos admesos de la clau 7 del POUM de Cardedeu i del PMU-24 "carrer Mogent". Vist que en data 10 de maig de 2012 l’arquitecte municipal ha emès informe en el que es manifesta: “El present document de planejament es formula per iniciativa municipal i t...
Resultat ple municipal
14
2
2
3
Vota!
Aprovació dels preus públics del programa aula esportiva organitzat pel Patronat Municipal d'Esports. Atès que conforme es desprèn de l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 10 d’octubre de 2012, durant el curs aca...
Resultat ple municipal
9
3
2
Vota!
Desistir de l'acord adoptat a la sessió plenària del dia 23/02/2012 pel qual s'aprova l'expedient de contractació i la licitació de les obres de construcció d'un pavelló poliesportiu doble (PAV-2) al municipi de Cardedeu. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 23 de febrer de 2012, va aprovar l’expedient de contractació de les obres de construcció d’un pave...
Resultat ple municipal
9
1
6
Vota!
Aprovació inicial de la dissolució del Patronat Municipal d'Esports.. El Ple de la corporació va aprovar de forma definitiva en la seva sessió de data 27 de febrer de 1987 la constitució i els estatuts del Patronat d’Educació F&iacut...
Resultat ple municipal
9
8
3
3
Vota!
Aprovació dels preus públic pels programes d'activitats esportives per a infants, joves i gent gran organitzades pel Patronat Municipal d'Esports. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 11 de juliol de 2012, en relació als preus públics dels programes d&rsquo...
Resultat ple municipal
15
1
2
3
Vota!
Aprovació dels preus públics de l'activitat Casal d'Estiu Jove 2012.. Vist l’informe del tècnic de Cultura i Joventut de data 14 de maig en relació a la necessitat d’aprovació del preu públic d’inscripció a l&rsquo...
Resultat ple municipal
15
1
3
2
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats esportives d'estiu 2012.. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 4 d’abril de 2012, en el qual es proposen l’aprovació del preus p&ua...
Resultat ple municipal
14
2
4
2
Vota!
Aprovació definitiva dels projectes executiu d'obres i ambiental per a la construcció d'un pavelló poliesportiu tipus PAV-2.. Atès que en data 29 de setembre de 2011 es va aprovar per Ple l’aprovació inicial del Projecte executiu d’obres i ambiental del Pavelló Poliesportiu, tipus PAV-2 de...
Resultat ple municipal
15
1
3
3
Vota!
Aprovació de l'expedient de contractació i licitació de les obres de construcció d'un pavelló poliesportiu tipus PAV-2. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 1 de febrer de 2012 es va iniciar l’expedient per a la contractació de les obres de construcció d’un pave...
Resultat ple municipal
14
3
3
3
Vota!
Aprovació dels preus públics dels serveis esportius del complex de la piscina municipal coberta, per a l'any 2012. Vista la proposta de 14 d’octubre de 2011 presentada per l’empresa IGE BCN, S.L., concessionària de la gestió del servei de la piscina coberta municipal de Cardedeu, propo...
Resultat ple municipal
9
8
3
3
Vota!
Aprovació de la modificació de diversos preus públics.. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 23 de setembre de 2011, segons el qual durant el curs acadèmic 2011-2012 es dura...
Resultat ple municipal
9
4
3
1
5
Vota!
Aprovació de la modificació de diversos preus públics. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 23 de setembre de 2011, segons el qual durant el curs acadèmic 2011-2012 es dura...
Resultat ple municipal
6
11
3
2
Vota!
Ratificació dels preus públics, aprovat a la Junta de Govern local del dia 02/08/2011, referents als programes d'activitats esportives per a infants 2011-2012, organitzades des del Patronat municipal d'esports. Atesa la necessitat de ratificació dels preus públics aprovats per la Junta de Govern Local del dia 2/8/2011 referits als programes d’activitats esportives per a infants organit...
Resultat ple municipal
14
2
1
4
2
Vota!
Aprovació dels projectes executiu i ambiental per a la construcció d'un pavelló doble esportiu tipus PAV-2. Atès que dins el PMU-20 aprovat definitivament el 24 de febrer de 2011 i publicat al BOPB l’11 de juliol de 2011 existeix una zona delimitada pels carrers carrers Puig i Cadafalch cant...
Resultat ple municipal
14
3