energia 2011/2015
5
1
Vota!
Moció per a l’adopció de mesures urgents per pal·liar la pobresa energètica. La situació de crisi, atur i de retallades en drets socials està provocant un augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes persones per accedir a recursos i servei...
Resultat ple municipal
15
2
Resultat ple municipal
15
2
3
2
Vota!
Aprovació de l'anul·lació de l'acord de modificació per a l'exercici 2013 de l'ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial de domini públic local a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica. Atès que es va rebre escrit de la Secció Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel qual es comunicava la interposici&oacu...
Resultat ple municipal
17
2
3
Vota!
Anul·lació de l'acord d'imposició i ordenació per a l'exercici 2012 de l'ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica. Atès que s’ha rebut un escrit de la Secció Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel qual es comunica la interposic...
Resultat ple municipal
13
4
3
3
Vota!
Derogació de l'ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar en els habitatges del terme municipal de Cardedeu.. Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 25 de gener de 2002 va aprovar l’Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d&rsquo...
Resultat ple municipal
16
3
3
Vota!
Moció d'ICV-EUiA-EPM de rebuig a la supressió d'incentius econòmics per a l'impuls de les energies renovables.. Atès el Consell de Ministres del passat 27 de gener de 2012 va aprovar un Real Decret-Llei del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme de supressió dels incentius econ&o...
Resultat ple municipal
7
9
3
2
Vota!
Ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar...
Resultat ple municipal
15
2