democracia 2011/2015
1
5
Vota!
Moció del grup municipal del Partit Popular en relació al 9-N. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original  
Resultat ple municipal
2
15
5
1
Vota!
Moció per a l’adopció de mesures urgents per pal·liar la pobresa energètica. La situació de crisi, atur i de retallades en drets socials està provocant un augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes persones per accedir a recursos i servei...
Resultat ple municipal
15
2
2
2
Vota!
Moció de declaració de responsabilitat pel 9N. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
15
3
3
Vota!
Moció sobre les pintades al parc de Ponent de Granollers. Moció per rebutjar unes pintades amb amenaces de mort contra el Partit Popular al Parc de Ponent de Granollers
Resultat ple municipal
13
4
2
5
Vota!
Moció per a dedicar un espai rellevant al primer president del Govern de l'Espanya Democràtica. Es demana dedicar un espai rellevant a poble a l'Adolfo Suarez., primer president democratic tras la caiguda del regim franquista.
Resultat ple municipal
2
15
3
2
Vota!
Periodicitat de les sessions del Ple. Es demana que els plens municipals tornin a fer-se cada mes enlloc de cada dos com es va aprovar a la sessió ordinària del 31 de gener de 2013.
Resultat ple municipal
17
3
1
Vota!
Periodicitat de les comissions informatives d'àrea. Es proposa que les comissions informàtives d'àrea es facin com a mínim una vegada cada tres mesos.
Resultat ple municipal
11
6
3
1
Vota!
Retorn al Ple de les competències delegades a la Junta de Govern local. Es proposa que retornin al ple les competències que es van delegar a la Junta de Govern Local al ple del 30 de maig de 2013
Resultat ple municipal
11
6
5
1
Vota!
Moció de suport a la iniciativa promoguda per l’ANC de Cardedeu per la constitució de la Taula de Cardedeu pel Dret a Decidir. MANIFEST DE CONSTITUCIÓ DE LA TAULA DE CARDEDEU PEL DRET A DECIDIR La vila de Cardedeu vol expressar el seu suport al procés democràtic que ha de culminar amb la convocat&o...
Resultat ple municipal
15
2
1
2
Vota!
Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació...
Resultat ple municipal
14
2
3
2
Vota!
Moció contra l’avantprojecte de Llei de demarcació i de planta judicial impulsat pel Ministeri de Justícia. ANTECEDENTS Des del govern de l’Estat s’està promovent una reforma de la Llei de Demarcació i de Planta, que és la llei que organitza l’estructura judicia...
Resultat ple municipal
15
2
2
2
Vota!
Suport al “Manifest davant la pròxima aprovació del projecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local” i a les accions que se’n derivin. L´Associació Catalana de Municipis, conjuntament amb la Federació de Municipis de Catalunya i els sindicats UGT i CCOO, ha elaborat un manifest per tal de rebutjar la propera ap...
Resultat ple municipal
15
2
4
3
Vota!
Moció en defensa de RTVV. Des de Cardedeu volem manifestar el nostre rebuig total i absolut a la decisió anunciada pel govern valencià i aprovada per les Corts Valencianes de tancar la Ràdio Televisi&oa...
Resultat ple municipal
15
1
5
2
Vota!
Moció per l’aclariment dels fets entorn la repintada del Mural independentista de Cardedeu i les multes i denúncies al moviment independentista de Cardedeu. Aquesta moció es presenta per aprofundir en l’aclariment dels fets entorn les denúncies i acusacions realitzades per càrrecs públics de l’Ajuntament de Carde...
Resultat ple municipal
8
8
2
4
Vota!
Periodicitat de les sessions del Ple. Vist allò que determina l'article 46.2.a) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, l’article 98 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova...
Resultat ple municipal
8
9
3
4
Vota!
Periodicitat de les comissions informatives d'àrea. Vist que, de conformitat amb el que disposa l’article 48.2.a) i 60 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Cataluny...
Resultat ple municipal
8
9
4
3
Vota!
Retorn al Ple de les competències delegades a la Junta de Govern local. ANTECEDENTS Atesa la intenció de retornar al Ple les competències en relació amb els preus públics. Atès que l’article 301 del decret 179/1995, de 1...
Resultat ple municipal
8
9
5
2
Vota!
Proposta de moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir. El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar...
Resultat ple municipal
15
2
5
2
Vota!
Proposta de moció de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció de la inspecció de treball. Les actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social a diferents federacions i clubs esportius catalans al llarg dels darrers mesos han despertat una gran preocupació i ...
Resultat ple municipal
15
2
6
1
Vota!
Proposta de moció de rebuig a la proposta d’avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local del govern estatal espanyol. Els Països Catalans, i sobretot també la resta de nacions del sud del continent Europeu, estan patint les conseqüències d’una crisi i, sobretot, de les estratèg...
Resultat ple municipal
15
2
1
5
Vota!
Aprovació de modificació de la periodicitat de les sessions del Ple. Vist allò que determina l’article 46.2.a) de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’article 98 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que ap...
Resultat ple municipal
9
8
3
2
Vota!
Aprovació de modificació de la periodicitat de les Comissions Informatives d'Àrea. Vist que, de conformitat amb el que disposa l’article 48.2.a) i 60 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Cataluny...
Resultat ple municipal
9
8
2
4
Vota!
Resolució de l'al·legació presentada i aprovació definitiva de la dissolució del Patronat Municipal d'Esports. Atès que per acord plenari de data 27 de setembre de 2012 es va aprovar inicialment la DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS i es va sotmetre a informació pú...
Resultat ple municipal
9
8
2
4
Vota!
Modificació de l'acord plenari del dia 07/07/2011 quant a la periodicitat de les sessions de les comissions informatives de les diferents àrees.. Atès que en sessió plenària de data 7 de juliol de 2011, es van constituir les Comissions Informatives de treball de l’Àrea de Serveis Interns i Desenvolupament, d...
Resultat ple municipal
9
7
3
3
Vota!
Periodicitat de les sessions del Ple. Vist allò que determina l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’article 98 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que ap...
Resultat ple municipal
17