cultura 2011/2015
0
0
Vota!
Aprovació inicial de l'ordenança de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
9
6
2
5
0
Vota!
Moció de suport a la celebració de la XXXIV trobada nacional de trabucaires a Cardedeu l'any 2016. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
15
2
2
2
Vota!
Aprovació del preu públic per a la venda del conte del “Follet Verdet i els progrés”, número 7.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original  
Resultat ple municipal
17
6
0
Vota!
Aprovació dels preus públics de les entrades i descomptes dels espectacles del Centre Cultural de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original  
Resultat ple municipal
14
3
4
1
Vota!
Proposta d'acords per a l'aprovació dels preus públics de les entrades i descomptes dels espectacles del segon semestre 2014 del Centre Cultural de Cardedeu. Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura i Joventut de data 10 de setembre de 2014 en relació a la proposta de preus públics de les activitats escèniques de ...
Resultat ple municipal
9
3
4
Resultat ple municipal
14
3
4
1
Vota!
Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2012. Per Decret d'Alcaldia de 10 de juny de 2013 es va incoar expedient per a l’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2012. Informat ...
Resultat ple municipal
8
1
8
2
3
Vota!
Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 01/2013 de l’Institut Municipal de Cultura. Vista la memòria de la Presidència de l’Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 10 de juliol de 2013, justificativa de la necessitat de tramitar...
Resultat ple municipal
9
7
2
3
Vota!
Aprovació de la modificació del Reglament de la Comissió de Patrimoni i nomenament dels membres de la nova Comissió. ANTECEDENTS Atès que el 15 de desembre de 1997, la Junta Directiva del Patronat Municipal Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura aprovà la creació d’una Com...
Resultat ple municipal
11
6
2
3
Vota!
Aprovació dels preus públics per productes diversos del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal Dr. Daurella i excepcions i bonificacions d'algunes activitats. Antecedents Vist l’informe emès per la Directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal Dr. Daurella de Cardedeu, de data 12 de febrer de 2013, en el qual es proposen l’ap...
Resultat ple municipal
17
3
2
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats de teatre, música i dansa del primer semestre de 2013 del Centre Cultural de Cardedeu. Vist l’informe del tècnic de Cultural i Joventut de data 18 de gener de 2013 en relació a la proposta de preus públics de les activitats del programa del primer semestre ...
Resultat ple municipal
17
4
2
Vota!
Aprovació del preu públic del programa escolar "Cinema Verdi".. Vist l’informe de la tècnica de Serveis Personals de 22 de gener de 2013 en relació a la proposta de preus públics del programa escolar Cinema Verdi. Vist l’art...
Resultat ple municipal
17
3
3
Vota!
Aprovació del preu públic per l'activitat de Nadal Poti-poti. Vist que l’Ajuntament de Cardedeu té la voluntat d’organitzar el Poti-Poti de Nadal. Atès l'informe realitzat pel tècnic d’Ensenyament amb data 13 de ...
Resultat ple municipal
16
3
3
Vota!
Aprovació del preu públic del programa escolar de teatre, música i dansa per a l'alumnat d'infantil i primària pel curs 2012/2013. Vist que d’Educació Infantil i Primària un programa d’activitats culturals adreçat a alumnes d’Infantil i Primària, amb diversos espectacles de m&uacut...
Resultat ple municipal
16
2
3
Vota!
Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2012 de suplements de crèdit en el pressupost del Patronat Municipal del Museu, Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura de Cardedeu de 2012. Vista la proposta de modificació pressupostària de 17 de setembre de 2012 que la Junta Directiva del Patronat Municipal del Museu, Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura de Card...
Resultat ple municipal
9
3
2
Vota!
Aprovació inicial de la dissolució del Patronat Municipal de Cultura. El Ple de la corporació va aprovar de forma definitiva en la seva sessió de data 19 de gener de 1996 la constitució i els estatuts del Patronat Municipal de Cultura (en endavan...
Resultat ple municipal
11
1
5
2
4
Vota!
Aprovació inicial de la dissolució del Patronat Municipal del Museu Arxiu Tomàs Balvey. El Ple de la corporació va aprovar de forma definitiva en la seva sessió de data 19 de gener de 1996 la constitució i els estatuts del Patronat Municipal del Museu Arxiu Tom&ag...
Resultat ple municipal
9
4
4
2
4
Vota!
Proposta de resolució de l'aprovació de la suspensió de l'atorgament de llicències amb la finalitat d'estudiar la reforma del Pla d'Ordenació Urbanística de Cardedeu en relació als usos socioculturals i religiosos. Atès que l’Ajuntament està treballant en la modificació de POUM relativa a l’ús sociocultural ja que aquest admet tant les activitats culturals com religiose...
Resultat ple municipal
9
8
2
3
Vota!
Aprovació de diversos preus públics del Patronat Municipal del Museu. Vist l’informe emès per la directora del museu, de data 12 de desembre de 2011, referent a la proposta de preus de venda de les següents publicacions: Sessi Sitjà; ...
Resultat ple municipal
9
7
3
2
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats de teatre, música i dansa del primer semestre 2012 del Centre Cultural Cardedeu.. Vist l’informe del tècnic de Cultural i Joventut de data 9 de febrer de 2012 en relació a la proposta de preus públics presentada per la Junta Directiva del Patronat Muni...
Resultat ple municipal
14
2
4
2
Vota!
Aprovació de la modificació de diversos preus públics.. Vist l’informe emès per la tècnica de salut pública de l’Ajuntament, de data 10 de gener de 2012, referent a la realització dels cursos de formació de...
Resultat ple municipal
16
1
3
3
Vota!
Aprovació de la modificació de diversos preus públics.. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 23 de setembre de 2011, segons el qual durant el curs acadèmic 2011-2012 es dura...
Resultat ple municipal
9
4
3