contractacions 2011/2015
2
3
Vota!
Modificació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals. ANTECEDENTS Vist que el ple municipal d’aquesta corporació, en data 28 de març de 2012 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudic...
Resultat ple municipal
9
7
Resultat ple municipal
9
2
5