compatibilitats 2015/2019
0
0
Vota!
Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local per a l'autorització de compatibilitat del personal al servei de l'Ajuntament. ANTECEDENTS Ateses les necessitats de tramitar de forma àgil els expedients de compatibilitat del personal al servei de l’Ajuntament i organismes dependents. Atès que...
Resultat ple municipal
13
3
0
0
Vota!
Autorització compatibilitat Sra. MSC. Antecedents Atès que en data 11 de gener de 2018, la Sra. MSC presenta instància (RE 2018/555) on manifesta la seva intenció de prestar serveis privats relacionats amb l...
Resultat ple municipal
16
1
0
Vota!
Autorització de compatibilitat del Sr. APA. Antecedents Atès que en data 12 de setembre de 2017, el Sr. APA presenta instància (RE 2017/10218) on manifesta la seva intenció de prestar serveis públics a l&rs...
Resultat ple municipal
17
1
0
Vota!
Autorització de compatibilitat de la Sra. MIS. Antecedents Atès que en data 18 i 30 de gener de 2018, la Sra. MIS presenta instàncies (RE 2018/892) i (RE 2018/1372) on manifesta la seva intenció de prestar serveis pr...
Resultat ple municipal
17
2
0
Vota!
Autorització compatibilitat del funcionari JDG. Atès que en data 10 de març de 2017, el Sr. JDG presenta instància (RE 2017/2746) on manifesta la seva intenció de prestar serveis privats relacionats amb la titula...
Resultat ple municipal
15
1
0
Vota!
Petició compatibilitat funcionària TDG. Identificació de l’expedient: Petició de compatibilitat de la Sra. TDG per a l’exercici d’activitats privades consistents en serveis de naturopatia, acupuntura ...
Resultat ple municipal
16
1
0
Vota!
Petició compatibilitat treballadora NAG. Identificació de l’expedient: Petició de compatibilitat de la Sra. NAG per a l’exercici d’activitats privades de caràcter docent en l’àmbit ...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Compatibilitat funcionari Sr. J.V.. Identificació de l’expedient: Petició de compatibilitat del Sr. J.V.M. per a l’exercici d’activitats privades com a Economista fora de la jornada de treball assignad...
Resultat ple municipal
9
1
5
0
0
Vota!
Compatibilitat funcionària Sra. TSG. Identificació de l’expedient: Petició de compatibilitat de la Sra. TSG per a l’exercici d’activitats privades de caràcter docent en l’àmbit de la...
Resultat ple municipal
15