comissions 2011/2015
3
1
Vota!
Periodicitat de les comissions informatives d'àrea. Es proposa que les comissions informàtives d'àrea es facin com a mínim una vegada cada tres mesos.
Resultat ple municipal
11
6
2
3
Vota!
Aprovació de la modificació del Reglament de la Comissió de Patrimoni i nomenament dels membres de la nova Comissió. ANTECEDENTS Atès que el 15 de desembre de 1997, la Junta Directiva del Patronat Municipal Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura aprovà la creació d’una Com...
Resultat ple municipal
11
6
3
2
Vota!
Aprovació de modificació de la periodicitat de les Comissions Informatives d'Àrea. Vist que, de conformitat amb el que disposa l’article 48.2.a) i 60 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Cataluny...
Resultat ple municipal
9
8
3
2
Vota!
Nomenament dels Regidors del Grup municipal del Partit Popular, com a portaveu, nomenament a les comissions informatives, a la comissió especial de comptes i en diferents òrgans municipals. Atès que es necessari modificar la designació on figurava la Sra. Ingrid Ruiz Tiñena en representació del grup municipal del Partit Popular. Vist el que disposen els...
Resultat ple municipal
9
8
2
4
Vota!
Modificació de l'acord plenari del dia 07/07/2011 quant a la periodicitat de les sessions de les comissions informatives de les diferents àrees.. Atès que en sessió plenària de data 7 de juliol de 2011, es van constituir les Comissions Informatives de treball de l’Àrea de Serveis Interns i Desenvolupament, d...
Resultat ple municipal
9
7
3
3
Vota!
Nomenament regidors del Grup municipal de CiU, com a portaveu, i nomenament a les comissions informatives, a la Comissió Especial de Comptes, a les assemblees de Patronats i en diferents òrgans col·legiats.. Atès que en sessió plenària de data 23 de febrer es va posar en coneixement l’escrit de renúncia al càrrec de regidor per part del Sr. Jaume Fort Mauri, ces...
Resultat ple municipal
16
3
3
Vota!
Nomenament de nou membre del Consell de la Vila a proposta del grup municipal de Convergència i Unió.. Atès que el Ple municipal a la sessió del dia 29 de setembre de 2011, va nomenar a la Sra. Maria Magdalena de la Maza Peiró, com a membre del Consell de la Vila. Atè...
Resultat ple municipal
16
3
3
Vota!
Moció sobre la creació d'una comissió de crisi. Atès el moment actual de dificultat econòmica que travessa el municipi així com l’enorme índex d’endeutament que presenta a data d’avui. Atè...
Resultat ple municipal
3
14