comiats 2011/2015
1
5
Vota!
Modificació de la relació de llocs de treball. Antecedents Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 4 de març de 2013, es va acordar iniciar l’expedient de modificació de la relació de llocs de treball...
Resultat ple municipal
9
8
4
3
Vota!
Resolució de desestimació de les al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2012. En data 26 de gener de 2012, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el pressupost de la Corporació, format pel de l’entitat, i pels dels seus organismes autònoms, a...
Resultat ple municipal
9
7
3
4
Vota!
Aprovació inicial del Pressupost municipal de l'entitat, dels organismes autònoms i el general i de les plantilles de personal i relació de llocs de treball corresponent a l'exercici 2012. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2012, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
9
8