clavegueram 2011/2015
Resultat ple municipal
12
5
Resultat ple municipal
8
7
1
2
4
Vota!
Modificació del conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Cardedeu i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs sobre la gestió del servei municipal de clavegueram de Cardedeu. ANTECEDENTS En data 23 de febrer de 2012 el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar definitivament el conveni de cooperació interadministrativa entre l’Ajuntament de Carde...
Resultat ple municipal
9
3
5
2
3
Vota!
Aprovació del projecte de primer establiment del servei públic de clavegueram.. Vist el projecte d’establiment del servei públic municipal de clavegueram que consta a l’expedient, iniciat mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de gener de 2012....
Resultat ple municipal
9
7
2
3
Vota!
Aprovació de la delegació de la gestió del servei públic de clavegueram en el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs i aprovació del conveni regulador.. Atès que la protecció de la salubritat pública i el drenatge urbà són competències obligatòries dels Ajuntaments, de conformitat amb l’article...
Resultat ple municipal
9
7
2
3
Vota!
Imposició de la taxa del servei municipal de clavegueram i aprovació de la seva ordenança fiscal reguladora (aprovació provisional).. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
9
7