27-09 Sessió ordinària 27 de setembre 2012

Sessió ordinària 27 de setembre 2012

Punts destacats

1
6
Vota!
Aprovació inicial de la dissolució del Patronat Municipal d'Esports.. El Ple de la corporació va aprovar de forma definitiva en la seva sessió de data 27 de febrer de 1987 la constitució i els estatuts del Patronat d’Educació F&iacut...
Resultat ple municipal
9
8
3
3
Vota!
Moció que presenten els grups municipals de Gent pel Canvi, ERC-Acord Independentista i la CUP (Candidatura d'Unitat Popular) de declaració d'un estat propi per Catalunya. Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma unilateral i a tots els e...
Resultat ple municipal
11
1
5
2
4
Vota!
Aprovació inicial de la dissolució del Patronat Municipal del Museu Arxiu Tomàs Balvey. El Ple de la corporació va aprovar de forma definitiva en la seva sessió de data 19 de gener de 1996 la constitució i els estatuts del Patronat Municipal del Museu Arxiu Tom&ag...
Resultat ple municipal
9
4
4
3
3
Vota!
Aprovació inicial dels preus públics de preparació d'accés a cicles de formació de grau mitjà. Vist l’informe de la tècnica d’Educació de data 12 de juliol en relació a la necessitat d’aprovació del preu públic d’inscripció al...
Resultat ple municipal
17
2
4
Vota!
Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2011. Per Decret d'Alcaldia de 9 de juliol de 2012 es va incoar expedient per a l’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2011. Informat ...
Resultat ple municipal
11
6
3
3
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 6/2012. Transferències de crèdit.. Vista la memòria de la Presidència, de 17 de setembre de 2012, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació...
Resultat ple municipal
9
8
3
2
Vota!
Aprovació inicial de l'ordenança d'activitats comercials a la via pública (Mercat setmanal). Atès que la Directiva 123/2006/CE, de 26 de novembre, relativa als serveis en el mercat interior estableix un nou model d’actuació administrativa que afecta expressament a la ve...
Resultat ple municipal
15
2
3
2
Vota!
Aprovació inicial de la dissolució del Patronat Municipal de Cultura. El Ple de la corporació va aprovar de forma definitiva en la seva sessió de data 19 de gener de 1996 la constitució i els estatuts del Patronat Municipal de Cultura (en endavan...
Resultat ple municipal
11
1
5
3
2
Vota!
Aprovació definitiva de la modificació del Pla de Millora Urbana del Sector-24 c/ Mogent. Antecedents El planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Territorial...
Resultat ple municipal
15
2
1
4
Vota!
Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Cardedeu relatiu a Polítiques de Turisme. Atès que l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del Ple municipal del dia 26 de juliol de 2012, va aprovar la ratificació de l’acord de la Junta General del Consorci...
Resultat ple municipal
14
1
2