28-02 Plenari de 28 de febrer de 2019

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 28 de febrer de 2019, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

0
0
Vota!
Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora dels residus a la via pública. Vist l’informe de data 31 de gener de 2019, efectuat per la tècnica de serveis municipal, la qual informa favorablement a l’inici d’un procediment de tramitació de c...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2019. Vist que, en data 29 de novembre de 2018, el Ple municipal va aprovar inicialment el Pressupost i la Plantilla del 2019. Vist que el expedient va romandre exposat al públic durant quinze...
Resultat ple municipal
8
6
0
0
Vota!
Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2019 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions. Introducció L'administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora de proximitat amb la ciutadania i les entitats que formen part del teixit associatiu d’&agra...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu. Vist que, en data 29 de novembre de 2018, el Ple municipal va aprovar inicialment la Relació de Llocs de treball d'aquest Ajuntament. Vist que l’expedient va romandre exposat a...
Resultat ple municipal
8
3
3