29-11 Plenari de 29 de novembre de 2018

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 29 de novembre de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

0
0
Vota!
Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu a l'Associació de municipis i entitats per a l'aigua pública (AMAP) i els estatuts que regeixen l'esmentada associació. ANTECEDENTS Atès que l’aigua és un element indispensable per a la vida, per la societat i pels ecosistemes i, com tal, s’ha de gestionar sota criteris d’inter&egra...
Resultat ple municipal
13
3
0
0
Vota!
Aprovació provisional de la modificació de les fitxes e-30, e-57, e-58 i e-69 del Pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic i urbanístic de Cardedeu. ANTECEDENTS Vist què, mitjançant decret número 2017/1074, de data 4 de desembre de 2017, va aprovar-se inicialment la modificació del Pla Especial i Catàleg del...
Resultat ple municipal
9
4
3
0
0
Vota!
Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2019. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2019, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
9
7
0
0
Vota!
Modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu per a l'exercici de 2019. Antecedents de fet 1.- Mitjançant decret d’Alcaldia ha estat aprovat en el 2018 un nou organigrama amb el que es pretén implementar quatre gabinets tècnics, dues unitat...
Resultat ple municipal
9
7
0
0
Vota!
Modificació pressupostària núm. 06/2018. crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de  modificació a realitzar i les a...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Modificació del règim de dedicació dels regidors/es electes. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu a la sessió extraordinària del dia 2 de juliol de 2015, va adoptar els següents acords. Atesa la necessitat d&rsquo...
Resultat ple municipal
16