25-10 Plenari de 25 d'octubre de 2018

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 25 d'octubre de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

1
0
Vota!
Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2018. Atès que de conformitat amb l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació territorial dels ens locals, en la redacció  donada pel Reial Decret 2612/1996...
Resultat ple municipal
14
1
0
Vota!
Incoar expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala annex, al municipi de Cardedeu. Expedient 2018/4839. Vist que la comissió de govern de l’Ajuntament de Cardedeu, en sessió de data 18 de març de 2003, va acordar  l’adjudicació del concurs per la redacci&o...
Resultat ple municipal
11
3
1
0
Vota!
Acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores del tributs municipals (aprovació provisional). EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
8
3
3
0
0
Vota!
Canvi del nomenament de representants en òrgans col·legiats del grup municipal del PDeCAT (CiU) per incorporació de nou regidor. El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 30 de juliol de 2015, va nomenar els representants dels grups municipals als òrgans col·legiats de l’Ajuntam...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d'àrea per incorporació de nou regidor.. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 28 de juny de 2018, va acceptar la renúncia de la Sra. Roser Company Jiménez, al càrrec de ...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Modificació dels estatuts de la societat mercantil municipal "C-10 Serveis i Manteniments, S.L.". ANTECEDENTS El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 28 de de juliol de 2016, va aprovar DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT...
0
0
Vota!
Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2017. Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en sessió de 4 de setembre de 2018, el Compte General, amb el dictamen de dita Comissió, es va exposar al públ...
Resultat ple municipal
8
6