26-07 Plenari de 26 de juliol de 2018

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 26 de juliol de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança general municipal de circulació de vehicles. Atès que la vigent Ordenança General Municipal de Circulació de vehicles de Cardedeu fou aprovada inicialment a la sessió plenària del dia 26-07-2002 i defin...
Resultat ple municipal
13
0
0
Vota!
Moció per a la defensa dels drets del poble palestí. Amb motiu del 70è aniversari de la Nakba, el procés continuat de neteja ètnica i expulsió de més 750.000 persones  palestines de les seves terres el 194...
Resultat ple municipal
8
5
0
0
Vota!
Proposta "Nomenar plaça de l'1 d'Octubre a l'espai públic obert situat al nord del carrer Llinars" entre els carrers Mare de Déu del Pilar i l'av. Jaume Campmajor.. ANTECEDENTS Vist que en sessió de data 28 de juny de 2018, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar la moció per donar el nom de "Plaça de l...
Resultat ple municipal
10
3
0
0
Vota!
Bonificació 95% ICIO obra instal·lació de mòdul prefabricat a l'IES Arquitecte Manel Raspall. Atès que en data 16 de maig de 2018, amb registre d’entrada núm. 2018/5974, la Generalitat de Catalunya-Departament d’Ensenyament va presentar a l’Ajuntament de...
Resultat ple municipal
13
0
0
Vota!
Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. PRIMER. En sessió ordinària celebrada el 27 de juny de 2018, el Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental va acordar la aprovaci...
Resultat ple municipal
13
0
0
Vota!
Aprovació modificació crèdit 03/2018 credit extraordinari i sumplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les ap...
Resultat ple municipal
10
3
0
0
Vota!
Liquidació concessió administrativa Gestió serveis esportius IGE BCN, S.L.. El Ple de data 22 de febrer del 2018 va acordar inicialment la liquidació del contracte de concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina cobert...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Aprovació modificació de la plantilla de personal. Considerant la necessitat de modificar la plantilla de personal aprovada per Acord del Ple de data 30 de novembre de 2017 prèviament a la convocatòria pública per la cober...
Resultat ple municipal
13