28-06 Plenari de 28 de juny de 2018

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 28 de juny de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

1
0
Vota!
Moció per donar el nom de "Plaça de l'1 d'Octubre" a un espai públic de Cardedeu. El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història de Catalunya com la data que una gran part de la població va sortir al carrer a defensar de forma cívica...
Resultat ple municipal
12
2
1
0
Vota!
Aprovació del Reglament municipal regulador del servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Cardedeu. Vist que L’any 2006 es va aprovar la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de depen...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Modificació relació de llocs de treball- canvi administratiu-iva. Antecedents Atès que en data 08 de juny de 2018 s’emet informe signat pel Cap de gabinet de serveis interns on es demana modificar la relació de llocs de treball en atenc...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Aprovació del text refós verificat abril 2018, de la modificació puntual de POUM al Sector 19 Dr. Klein, i trametre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. ANTECEDENTS Inicialment el PGO aprovat el 1984 (en endavant PGO 84) definia entre altres àmbits de planejament la unitat d'actuació UASU 6 "Les Pinedes" de s&ogra...
Resultat ple municipal
10
4