31-05 Plenari de 31 de maig de 2018

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 31 de maig de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

0
0
Vota!
Aprovar el text refós verificat, en relació a la modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22. ANTECEDENTS Vist que el Ple Municipal de l'Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 27 d'abril de 2017, va acordar aprovar inicialment la modificació...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Cardedeu. Atès que al Ple Municipal de 22 de febrer de 2018 es va portar a terme l’aprovació inicial del “Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)&rd...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals. EXPOSICIÓ DE MOTIUS La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al cas conegut com “La Manada” condemna e...
Resultat ple municipal
15
1
0
0
Vota!
Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local per a l'autorització de compatibilitat del personal al servei de l'Ajuntament. ANTECEDENTS Ateses les necessitats de tramitar de forma àgil els expedients de compatibilitat del personal al servei de l’Ajuntament i organismes dependents. Atès que...
Resultat ple municipal
13
3