25-10 Sessió ordinària 25 d'octubre 2012

Al començar el ple, aquest s'interromp per part de persones del públic que defensen el projecte del Casino Popular com a protesta per la repressió policial a la que són sotmeos. L'alcaldia decideix suspendre la sessió i reuneix a la Junta de Portaveus. Més tard es reprèn la sessió a porta tancada, sense públic ni mitjans de comunicació. Davant d'aquest fet tota la oposició decideix abandonar el plenari com a mesura de protesta.

Punts destacats

4
2
Vota!
Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per suspendre cautelarment la liquidació de les plusvàlues als afectats en processos de desnonament d'habitatges de primera residència. En el context de crisi econòmica, financera i social que patim, som testimonis del drama diari en que viuen aquelles famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a mar...
Resultat ple municipal
9
2
4
Vota!
Moció del grup municipal d’ICV-EUIA per la defensa dels acords obtinguts en negociació col·lectiva a l'ajuntament de Cardedeu i la renúncia a la paga extra de desembre dels càrrecs electes amb dedicació a temps complet o parcial.. La Disposició Addicional 71a de la Llei 2/2012 de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2012 estableix que la jornada general de treball del personal del Sector Públic no podr&agra...
Resultat ple municipal
9
4
2
Vota!
Moció que presenta el grup municipal d'ERC-Acord Independentista per dedicar un espai rellevant de la Vila de Cardedeu al President Lluís Companys i Jover. Atès que Lluís Companys va ser el primer President del Parlament de Catalunya durant els anys 1932 i 1933, i el president de la Generalitat de la Catalunya republicana entre 1934 i 19...
Resultat ple municipal
9
2
4
Vota!
Aprovació de l'expedient de modificació pressupostària núm. 10/2012 - Suplement de Crèdit. Vista la memòria de l’Alcaldia de 15 d’octubre de 2012 justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació pressupostària en la modalitat de supleme...
Resultat ple municipal
9
2
4
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 9/2012. Crèdit extraordinari i transferència de crèdit. Vista la memòria de l’Alcaldia de 15 d’octubre de 2012 justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació pressupostària en la modalitat de cr&egra...
Resultat ple municipal
9
1
5
Vota!
Aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2012. Vista la memòria de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 15 d’octubre de 2012, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeixement extrajudi...
Resultat ple municipal
9
2
3
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de regulació de residus a la via pública.. Vista la valoració sobre la conveniència de la modificació de l’Ordenança municipal de regulació de residus a la via pública de Cardedeu, elaborada p...
Resultat ple municipal
9
3
2
Vota!
Desistir de l'acord adoptat a la sessió plenària del dia 23/02/2012 pel qual s'aprova l'expedient de contractació i la licitació de les obres de construcció d'un pavelló poliesportiu doble (PAV-2) al municipi de Cardedeu. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 23 de febrer de 2012, va aprovar l’expedient de contractació de les obres de construcció d’un pave...
Resultat ple municipal
9
2
3
Vota!
Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2012 de suplements de crèdit en el pressupost del Patronat Municipal del Museu, Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura de Cardedeu de 2012. Vista la proposta de modificació pressupostària de 17 de setembre de 2012 que la Junta Directiva del Patronat Municipal del Museu, Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura de Card...
Resultat ple municipal
9
2
3
Vota!
Aprovació dels preus públics del programa aula esportiva organitzat pel Patronat Municipal d'Esports. Atès que conforme es desprèn de l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 10 d’octubre de 2012, durant el curs aca...
Resultat ple municipal
9
3
2
Vota!
Imposició i ordenació de nova taxa, aprovació de l'ordenança fiscal corresponent i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2013. (aprovació provisional). El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
9