Punts destacats

0
0
Vota!
Autorització compatibilitat Sra. MSC. Antecedents Atès que en data 11 de gener de 2018, la Sra. MSC presenta instància (RE 2018/555) on manifesta la seva intenció de prestar serveis privats relacionats amb l...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Nomenar carrer Pere Comas i Duran, el tram de carrer Esteve Barangé, entre l'avinguda rei En Jaume i el c. Girona.. ANTECEDENTS Vist que en data 26 de gener de 2018, el senyor Pere Clos Forns, va presentar, amb RE 1240, un escrit de la senyora Dolors Ricós i Martí, en qualitat de Presidenta ...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Moció en contra de la pujada de les tarifes municipals de l'aigua a conseqüència de l'increment de la tarifa d'ATLL (Aigües Ter-Llobregat). Al nostre municipi, des de fa molts anys, el subministrament d’aigua depèn de la compra en alta a Aigües Ter-Llobregat, empresa concessionària de la Generalitat de Cataluny...
0
0
Vota!
Moció de suport a la implementació de la renda garantida de ciutadania. La renda garantida de ciutadania va ser aprovada el juliol de 2017 per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya. Aquesta aprovació...
Resultat ple municipal
3
12
0
0
Vota!
Aprovació del reglament municipal regulador del servei d'allotjament temporal d'urgència de l'Ajuntament de Cardedeu. Vist que els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Cardedeu treballen amb l’objectiu de garantir l’atenció de les necessitats bàsiques del conjunt de la p...