22-02 Plenari de 22 de febrer de 2018

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 22 de febrer de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

1
0
Vota!
Moció sobre el cofinançament de les escoles bressol municipals. El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004 que a través d’una iniciativa legislativa popular creava 30.000 noves places d’Escola Bressol de titularitat públi...
Resultat ple municipal
13
3
1
1
0
Vota!
Acord inicial de la liquidació del contracte de concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal de Cardedeu en favor de l'empresa IGE BCN S.L.. El Ple municipal a la sessió del dia 9 de juny de 2005 va adjudicar la concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta municipal de Carde...
Resultat ple municipal
14
3
1
0
Vota!
Bonificació 95% obres Fundació Lluisa Oller. Declaració d’utilitat pública de les obres de Fundació Lluïsa Oller G65434920, per a les obres de eliminació de barreres arquitectòniques de l&rsq...
Resultat ple municipal
17
1
0
Vota!
Aprovació inicial del projecte executiu de rehabilitació de la Tèxtil Rase de Cardedeu per a usos culturals. Fase 1 i fase 2. ANTECEDENTS Vist l’informe de l’arquitecte municipal, de data 8 de febrer de 2018, del qual es transcriu el següent contingut: “El 30 de gener de 2018 i registre d...
Resultat ple municipal
9
4
4
1
0
Vota!
Aprovació inicial del "Document únic de Protecció Civil municipal (DUPROCIM)" de Cardedeu. Atès que la protecció civil esdevé el servei públic essencial de gestió del risc col·lectiu que integra el conjunt d’accions adreçades a ...
Resultat ple municipal
17
1
0
Vota!
Autorització de compatibilitat de la Sra. MIS. Antecedents Atès que en data 18 i 30 de gener de 2018, la Sra. MIS presenta instàncies (RE 2018/892) i (RE 2018/1372) on manifesta la seva intenció de prestar serveis pr...
Resultat ple municipal
17
1
0
Vota!
Autorització de compatibilitat del Sr. APA. Antecedents Atès que en data 12 de setembre de 2017, el Sr. APA presenta instància (RE 2017/10218) on manifesta la seva intenció de prestar serveis públics a l&rs...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Moció per exigir a la Generalitat de Catalunya l'abonament del deute pendent de les escoles bressol. Atès que en l’àmbit educatiu, amb els darrers Governs de la Generalitat de Catalunya, abans de CIU i aquest darrer de JxC, el més rellevant han estat les retallades ...
Resultat ple municipal
7
9
1