25-01 Plenari de 25 de gener de 2018

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 25 de gener de 2018, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

0
0
Vota!
Proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de jutge de pau substitut de Cardedeu. ANTECEDENTS Vist l’escrit de la Secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel qual es comunica que atès la renúncia del Jutge de Pau sub...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Reserva de contractes per a centres especials d'ocupació i empreses d'inserció. Antecedents L’art 35 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives estableix una regla competencial especial pels ens locals que pretenguin reservar contr...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2018 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions. Introducció L'administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora de proximitat amb la ciutadania i les entitats que formen part del teixit associatiu d’...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Moció d'adhesió al manifest de Somescola i de suport a la consolidació, protecció i millora del model educatiu català i de la seva aportació al valors democràtics i a la cohesió social. Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent: 1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comp...
Resultat ple municipal
16
1
0
0
Vota!
Modificació del règim de dedicació dels regidors/es electes. El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu a la sessió extraordinària del dia 2 de juliol de 2015, va adoptar els següents acords: “DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE...
Resultat ple municipal
12
4
0
0
Vota!
Nomenar passatge de la Coma, el passatge situat a l'extrem oest del carrer Escultor Llimona, de conformitat amb la proposta de la Comissió de Patrimoni, efectuada en sessió de data 20/07/2017. ANTECEDENTS Vist l’informe del delineant tècnic SIG municipal, de data 14 de febrer de 2017, del qual es transcriu el següent contingut: Es constata que en el carrer de...
Resultat ple municipal
16