30-11 Plenari de 30 de novembre de 2017

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 30 de novembre de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

0
0
Vota!
Aprovació de la declaració de la Tèxtil Rase com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). Vist que en data 19 d’octubre de 2017, la Directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura Dr. Daurella, va efectuar un informe favorable a la Declaració de la T&e...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Aprovació definitiva del Pla parcial corresponent al sector 6 "carretera BV-5105". Vist que en data 22 de juliol de 2011 s’aprova inicialment per Decret d’Alcaldia el Pla Parcial corresponent al Sector 6 “CARRETERA BV-5105”. El 4 de febrer de 2014...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Aprovació inicial del pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponents a l'any 2018. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2017, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
10
7
0
0
Vota!
Aprovació de la modificació del contingut de l'estipulació tercera del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cardedeu i la Fundació privada Teresa Oller i Nicolau. ANTECEDENTS Atès que la Fundació Privada Teresa Oller i Nicolau té com a finalitat l’aplicació de les rendes que produeixin els béns legats per la fu...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Canvi de nomenament de representants en òrgans col·legiats. El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 30 de juliol de 2015, va nomenar els representants dels grups municipals als òrgans col·legiats de l’Aj...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2017. Atès que de conformitat amb l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació territorial dels ens locals, en la redacció donada pel Reial Decret 2612/1996 ...
Resultat ple municipal
17