26-10 Plenari de 26 d'octubre de 2017

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 26 d'octubre de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

1
0
Vota!
Aprovació del Reglament de la Biblioteca "Marc de Vilalba". ANTECEDENTS Atès que la nova seu de la Biblioteca municipal de Cardedeu fou inaugurada el 27 de març de 2010 i que des de llavors l’ús per part del ciutadans, s&rs...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Dissolució de l'Institut Municipal de cultura. Vist l’informe favorable de la tècnica jurídica en relació a la dissolució de l’Institut Municipal de Cultura que consta a  l’expedient. ...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Nomenament dels membres de la comissió que durà a terme la verificació de les operacions de delimitació dels termes municipals de Cànoves i Samalús. Vist l’escrit amb R.E. 2017/9269 del dia 02/08/2017, procedent de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, pel qual es notifica  que el Ple de l’Ajuntament de C&...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Modificació pressupostària núm. 10/2017. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les ap...
Resultat ple municipal
13
3
0
0
Vota!
Desestimació del recurs de reposició de la modificació de la relació de llocs de treball. Antecedents Atès que en data 21 d’ agost de 2017 el Sr. EBG entra instància (RE 2017/9733) com a representant legal dels treballadors i treballadores de l’ajuntament d...