19-10 Plenari de 19 d'octubre de 2017

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 19 d'octubre de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

0
0
Vota!
Acord de modificació de les ordenances fiscals 2018 reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional). D I C T A M E N EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el ...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Ratificació de la proposta per la JGL de 21/09/017, de nomenar a nou membre de la Comissió de patrimoni. ANTECEDENTS: Vist que en data 15 de desembre de 1997, la Junta Directiva del Patronat Municipal Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de  Cultura aprovà la creació d&rsq...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d'àrea per incorporació dels nous regidors i nomenament com a portaveus. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 29 de juny de 2017, va acceptar les renúncies de la Sra. Calamanda Vila Borralleras i de la Sra. M&i...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació del compte general de l'exercici 2016. Informat favorablement per la Comissió Especial de comptes en sessió de 27 de juliol de 2017, el Compte General, amb el  dictamen de dita Comissió, es va exposar al p...
Resultat ple municipal
8
7