27-07 Plenari de 27 de juliol de 2017

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 27 de juliol de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

0
3
Vota!
Moció rebutjant el referèndum il·legal anunciat pel proper 1 d'octubre de 2017. Atès que el President de la Generalitat, Carles Puigdemont ha anunciat la pregunta i la data per la celebració d’un  referèndum il·legal el proper 1 d&rs...
Resultat ple municipal
1
11
3
2
1
Vota!
Canvi nom del CECUCA a Teatre Auditori de Cardedeu. ANTECEDENTS Vist l’informe favorable de la tècnica jurídica en relació al canvi de nom del Centre Cultural Cardedeu que consta a l’expedient. Vist l&rsqu...
Resultat ple municipal
15
2
1
Vota!
Aprovació de la proposta festes locals per a l'any 2018. Atès que segons l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la...
Resultat ple municipal
15
3
0
Vota!
Aprovació definitiva del redactat del nou reglament del mercat municipal de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que en la sessió del ple municipal de data 27 d’abril de 2017 es va aprovar inicialment el redactat del nou Reglament del Mercat Municipal de Cardedeu. ...
Resultat ple municipal
14
1
3
0
Vota!
Aprovació definitiva del redactat de la nova ordenança del mercat de venda no sedentària (mercat setmanal). ANTECEDENTS Atès que en la sessió del ple municipal de data 27 d’abril de 2017 es va aprovar inicialment el redactat de la nova  Ordenança del Mercat de Venda...
Resultat ple municipal
14
1
3
0
Vota!
Aprovació definitiva de l'ordenança de tinença d'animals. ANTECEDENTS Mitjançant decret d’alcaldia de 8 de setembre de 2016, es va resoldre iniciar expedient per a la revisió i modificació total de la Ordenança de ...
Resultat ple municipal
10
4
1
0
1
Vota!
Modificació relació de llocs de treball. Antecedents Atès que en data 29 de juny entra en vigor la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos Generals de l’estat per a l’any 2017, la qual inclou en l’artic...
Resultat ple municipal
11
4
0
1
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l'avinguda Europa. ANTECEDENTS Vist que és necessari tramitar una modificació del POUM de Cardedeu, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en ses...
Resultat ple municipal
15
0
1
Vota!
Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu, referent a les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22. ANTECEDENTS Vist que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Terr...
0
1
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 9/2017. Suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les apl...
Resultat ple municipal
11
4
0
1
Vota!
Proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de jutge/ssa de pau substitut de Cardedeu. ANTECEDENTS Vist l’escrit de la Secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel qual es comunica a l’Ajuntament la finalització del termini...
Resultat ple municipal
15