29-06 Plenari de 29 de juny de 2017

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 29 de juny de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

1
1
Vota!
Modificació pressupostària núm. 6/2017 - crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a realitzar i les ap...
Resultat ple municipal
9
4
3
Resultat ple municipal
16
2
0
Vota!
Acordar el desistiment del procediment de licitació de les escoles bressol "Can Serra" i "Els Daus". En data 25 de maig de 2017 el Ple va acordar mitjançant proposta 2017/381, aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura del procediment obert per a la li...
Resultat ple municipal
16
1
0
Vota!
Moció per al reconeixement, ajuts i benestar social de les persones afectades per la malaltia celíaca. Exposició de motius: 1. Atès que, la malaltia celíaca afecta un nombre considerable de persones (1% de la població es Celíaca i un 6% Sensible al gluten)...
Resultat ple municipal
16