25-05 Plenari de 25 de maig de 2017

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 25 de maig de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

0
3
Vota!
Moció per instar al govern municipal a incorporar a la modificació del ROM un codi ètic de comportament a les plataformes socials d'internet de l'Ajuntament de Cardedeu. La comunicació pública, com la de la de tots els àmbits de la societat, és ja mixta, tant presencial com en línia. Tots els esdeveniments i accions pú...
Resultat ple municipal
5
9
2
1
Vota!
Moció per defensar la baixada de ràtios a favor de la qualitat de l'educació i l'ensenyament públic. Atès que la ràtio d’alumnes per aula és un dels indicadors dels que disposem a l’hora de mesurar la qualitat de l’educació, tant a nivell de rendi...
Resultat ple municipal
13
1
3
0
Vota!
Aprovació inici de la licitació de l'expedient de contractació de les escoles bressol "Can Serra" i "Els Daus". Antecedents: Vist l’informe tècnic emès per la tècnica d’educació. Vist el plec de condicions tècniques, que es transcriu literalment aco...
Resultat ple municipal
14
2
0
Vota!
Aprovació definitiva del canvi de la forma de gestió del servei públic de Centre Esportiu Municipal. ANTECEDENTS En data 22 de març de 2005 es va aprovar definitivament l’establiment del servei públic de centre esportiu municipal. L’acord adoptat pel Ple aprova...
Resultat ple municipal
9
5
1
0
Vota!
Aprovació de les prescripcions fixades en l'informe d'Adif, respecte la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l'avinguda Europa.. ANTECEDENTS Vist que és necessari tramitar una modificació del POUM de Cardedeu, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en ses...
Resultat ple municipal
14
1
0
Vota!
Aprovació de l'extinció de la concessió de la gestió del servei públic esportiu a la piscina coberta municipal de Cardedeu i la reversió dels béns i elements afectats al servei concedit.. ANTECEDENTS El Ple municipal a la sessió del dia 9 de juny de 2005 va adjudicar la concessió administrativa de la gestió dels serveis esportius a la piscina coberta muni...
Resultat ple municipal
10
4
0
0
Vota!
Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació del terme municipal de Cardedeu i de Llinars del Vallès. Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de setembre de 2016, es va nomenar, de conformitat amb allò que estableix l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, ...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Acord imposició taxa utilització privativa dependències municipals i aprovació ordenança fiscal. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a ...
Resultat ple municipal
11
3