27-04 Plenari de 27 d'abril de 2017

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 27 d'abril de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila

Punts destacats

2
0
Vota!
Resolució per l'adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu a la Xarxa de Municipis per l'Economia social i solidària. ANTECEDENTS Atès que la crisi econòmica dels últims anys ha revelat que les polítiques públiques de promoció econòmica i d’ocupaci&oacu...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Modificació de l'ordenança municipal reguladora de tinença d'animals en motiu de les al·legacions rebudes en el període d'exposició pública. ANTECEDENTS Mitjançant decret d’alcaldia de 8 de setembre de 2016, es va resoldre iniciar expedient per a la revisió i modificació total de la Ordenança de ...
Resultat ple municipal
9
6
1
1
Vota!
Resolució de les al·legacions derivades de les incorporacions de les prescripcions fixades per la CTUB, respecte la modificació puntual de POUM al sector 19 Dr. Klein, i trametre-la per a la seva aprovació definitiva. ANTECEDENTS Inicialment el PGO aprovat el 1984 (en endavant PGO 84) definia entre altres àmbits de planejament la unitat d'actuació UASU 6 "Les Pinedes" de s&ogra...
Resultat ple municipal
9
3
3
2
0
Vota!
Autorització compatibilitat del funcionari JDG. Atès que en data 10 de març de 2017, el Sr. JDG presenta instància (RE 2017/2746) on manifesta la seva intenció de prestar serveis privats relacionats amb la titula...
Resultat ple municipal
15
1
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22. ANTECEDENTS Vist que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació inicial del nou reglament del mercat municipal. ANTECEDENTS Atès que el funcionament del Mercat Municipal de Cardedeu està regulat pel propi reglament. Atès que el primer reglament de funcionament va ésser ...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de la via pública: parades annexes al mercat municipal. ANTECEDENTS L’actual Ordenança municipal reguladora de la via pública del municipi de Cardedeu actual modificada, es va aprovar en data 28 de gener de 2016 pel Ple de l&r...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la nova ordenança del mercat de venda no sedentària (mercat setmanal). ANTECEDENTS L’actual Ordenança municipal reguladora de les Activitats comercials a la via pública aprovada al BOP al 19 de desembre de 2012 ha quedat obsoleta per les dif...
Resultat ple municipal
15