29-11 Sessió ordinària 29 de novembre 2012

Sessió ordinària del ple municipal celebrada el 29 de novembre de 2012.

Punts destacats

3
3
Vota!
Moció del grup municipal d'ERC-Acord Independentista per dedicar un espai rellevant de la Vila de Cardedeu al president Lluís Companys i Jover. Atès que Lluís Companys va ser el primer President del Parlament de Catalunya durant els anys durant els anys 1932 i 1933, i el president de la Generalitat de la Catalunya republicana...
Resultat ple municipal
16
2
4
Vota!
Moció del grup municipal Socialista per suspendre cautelarment la liquidació de les plusvàlues als afectats en processos de desnonament d'habitatges de primera residència. En el context de crisi econòmica, financera i social que patim, som testimonis del drama diari en què viuen aquelles famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligade...
Resultat ple municipal
8
8
2
4
Vota!
Aprovació de la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal. Atès que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’a...
Resultat ple municipal
16
3
3
Vota!
Aprovació del preu públic del programa escolar de teatre, música i dansa per a l'alumnat d'infantil i primària pel curs 2012/2013. Vist que d’Educació Infantil i Primària un programa d’activitats culturals adreçat a alumnes d’Infantil i Primària, amb diversos espectacles de m&uacut...
Resultat ple municipal
16
2
4
Vota!
Aprovació inicial del Pressupost general de la Corporació, de les plantilles de personal i de la relació de llocs de treball corresponent a l'any 2013. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2013, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
8
8
3
2
Vota!
Aprovació provisional de modificació puntual del POUM de Cardedeu que per tal de reduir la superfície necessària per a realitzar divisions horitzontals en les edificacions incloses al catàleg de masies i cases rurals. Vist que en data 10 de maig de 2012 l’arquitecte municipal ha emès informe en el que es manifesta: “El present document de planejament es formula per iniciativa municipal i t...
Resultat ple municipal
16
2
3
Vota!
Aprovació provisional de modificació puntual del POUM de Cardedeu que afecta a diferents parcel·les qualificades amb la clau 5 que a l'antic Pla General de 1984 eren 3A. D’acord amb l’article 99.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per l’article 40 de la Llei 3/20...
Resultat ple municipal
8
8
1
4
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM de Cardedeu per incloure l'ús d'indústria urbana a la clau 1 C. Vist que en data 10 de maig de 2012 l’arquitecte municipal ha emès informe en el que es manifesta: “El present document de planejament es formula per iniciativa municipal i t...
Resultat ple municipal
15
1
3
2
Vota!
Aprovació inicial de modificació puntual dels usos admesos de la clau 7 del POUM de Cardedeu i del PMU-24 "carrer Mogent". Vist que en data 10 de maig de 2012 l’arquitecte municipal ha emès informe en el que es manifesta: “El present document de planejament es formula per iniciativa municipal i t...
Resultat ple municipal
14
2
2
3
Vota!
Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2012. Atès que de conformitat amb l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació territorial dels ens locals, en la redacció donada pel Reial Decret 2612/1996 de 20 d...
Resultat ple municipal
16