26-01 Plenari de 26 de gener de 2017

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 26 de gener de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

2
0
Vota!
Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania. En data 6 d’octubre d’enguany el Parlament de Catalunya va aprovar en sessió plenària la Resolució 306/XI sobre l’orientació política gener...
Resultat ple municipal
12
1
3
2
0
Vota!
Nomenament dels membres del consell d'administració de la societat mercantil "C10 Serveis i Manteniments, S.L.". ANTECEDENTS El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 28 de de juliol de 2016, va aprovar DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE RESPONSA...
Resultat ple municipal
8
8
2
0
Vota!
Resolució conveni escola de dansa municipal. En data 30 d’abril de 2015, el Ple va aprovar el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l'...
Resultat ple municipal
11
5
1
0
Vota!
Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost general de la corporació, de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball corresponent a l'any 2017. ANTECEDENTS Aprovat inicialment el pressupost General de la Corporació i de la Plantilla de personal per l’any 2017 i exposat al públic mitjançant anunci al Butlle...
Resultat ple municipal
8
8
1
0
Vota!
Petició compatibilitat treballadora NAG. Identificació de l’expedient: Petició de compatibilitat de la Sra. NAG per a l’exercici d’activitats privades de caràcter docent en l’àmbit ...
Resultat ple municipal
16
1
0
Vota!
Petició compatibilitat funcionària TDG. Identificació de l’expedient: Petició de compatibilitat de la Sra. TDG per a l’exercici d’activitats privades consistents en serveis de naturopatia, acupuntura ...
Resultat ple municipal
16
1
0
Vota!
Esmena de defectes dels estatuts de la societat mercantil C10 Serveis i Manteniments, a requeriment del registre mercantil de Barcelona. ANTECEDENTS El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió ordinària del dia 28 de de juliol de 2016, va aprovar DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE RESPONSABI...
Resultat ple municipal
8
8