24-12 Plenari de 24 de novembre de 2016

Sessió ordinària del Ple del 24 de novembre de 2016, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

2
0
Vota!
Moció en defensa de la titularitat catalana de les vies que es construeixin al Vallès. EXPOSICIÓ DE MOTIUS Atès que el govern en funcions de l’Estat espanyol va publicar el passat 25 de juny la licitació de l’estudi informatiu de la Autovia Orbital ...
Resultat ple municipal
9
4
2
2
0
Vota!
Moció de suport a "Som 27 i més" encausats per la tancada al rectorat de la UAB en defensa de la universitat pública. El 17 d’abril de 2013 més de 200 estudiants de la UAB van iniciar una tancada al Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l'objectiu què s’apl...
Resultat ple municipal
9
4
2
2
0
Vota!
Modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la tinença i protecció dels animals. ANTECEDENTS Vist la necessitat d’adaptar l’actual Ordenança reguladora de la tinença d’animals de companyia de Cardedeu al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu, corresponent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'indústria agrupada procedent de l'antiga UASU 1, del PGOU de l'any 1984, clau 7 a. ANTECEDENTS Vist que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat  definitivament per la Comissió...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Aprovació de la gestió del padró municpal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2016. Atès que de conformitat amb l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació territorial dels ens locals, en la redacció donada pel Reial Decret 2612/1996 de 20...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2017. Introducció L'administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora de proximitat amb la ciutadania i les entitats que formen part del teixit associatiu d’&agra...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Aprovació Pla econòmic financer. De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en el seu article 21, en cas d...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Aprovació del pressupost 2017 i modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2017, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
9
6