30-06 Plenari de 30 de juny de 2016

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 30 de juny de 2016, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

2
1
Vota!
Aprovació de la pròrroga del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu. ANTECEDENTS: Atès que en data 31 de maig de 2012 el Ple Municipal d’aquesta Corporació aprova l’adjudicació de la contractació del servei de neteja dels ...
Resultat ple municipal
15
1
1
Vota!
Rectificació errades materials en aplicacions pressupostàries del pressupost municipal 2016. Antecedents En l'elaboració del Pressupost del 2016 es va realitzar l’adaptació de les partides pressupostàries a la nova estructura dels pressupostos de les enti...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Aprovació modificació pressupostaria 06/2016 suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, 14 de juny de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a rea...
Resultat ple municipal
15
1
1
Vota!
Aprovació modificació pressupostària nº 5/2016. Crèdit extraordinari.. Vista la memòria de la Presidència de 14 de juny de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a r...
Resultat ple municipal
10
5