26-05 Plenari de 26 de maig de 2016

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 26 de maig de 2016, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

2
0
Vota!
Moció sobre les titulitzacions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons de titulització. El procés de titulització es va iniciar a Espanya amb la Llei sobre Règim de Societats i Fons de Titulizació Hipotecària (Llei 19/1992 de 7 de juliol) i va aconse...
Resultat ple municipal
15
1
2
0
Vota!
Moció de suport a la Marxa Som. La Marxa Som (www.lamarxasom.cat) és una caminada popular que recorrerà totes les comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que confluiran a Montserr...
Resultat ple municipal
13
3
2
0
Vota!
Acord inicial de creació de la societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament públic "C10 Serveis i Manteniments, SL" i aprovació inicial dels seus estatuts. ANTECEDENTS És voluntat de l’equip de govern donar un impuls a la millora de la gestió de serveis municipals. Es considera que entre les formes de gestió de serve...
Resultat ple municipal
8
7
0
0
Vota!
Aprovació modificació pressupostària núm. 04/2016. suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Vista la memòria de la Presidència, 18 de maig de 2016, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a rea...
Resultat ple municipal
9
4
3
0
0
Vota!
Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2016. Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 13 de maig de 2016, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeixemen...
Resultat ple municipal
14
1
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació del POUM de Cardedeu, corresponent a la modificació dels usos de dues illes incloses a la zona d'indústria agrupada procedent de l'antiga UASU 1, del PGOU de l'any 1984, Clau 7a. ANTECEDENTS Vist que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Te...
Resultat ple municipal
13
1
1