05-12 Sessió extraordinària 5 de desembre de 2012

Sessió extraordinària del Ple municipal celebrada el dimecres 5 de desembre de 2012.

Punts destacats

3
3
Vota!
Adjudicació de la concessió administrativa de la gestió del servei públic municipal de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines al terme municipal de Cardedeu. Atès que el Ple Municipal ordinari a la sessió del dia 26 de juliol de 2012, va acordar aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions t&...
Resultat ple municipal
13
3
3
3
Vota!
Aprovació del preu públic per l'activitat de Nadal Poti-poti. Vist que l’Ajuntament de Cardedeu té la voluntat d’organitzar el Poti-Poti de Nadal. Atès l'informe realitzat pel tècnic d’Ensenyament amb data 13 de ...
Resultat ple municipal
16
4
1
Vota!
Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa del Riu Besòs. Que, per acord de la Junta General del Consorci de data 28 de febrer de 2012, ha estat aprovada inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Bes...
Resultat ple municipal
16
3
2
Vota!
Declaració de no disponibilitat de crèdits d'acord amb l'article 2.4 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.. L’apartat 1 de l’article 2 del RD 20/2012 estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals del personal al servei de les administracions públiques, en l&rsquo...
Resultat ple municipal
11
5