28-04 Plenari de 28 d'abril de 2016

Sessió ordinària del Ple, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila

Punts destacats

4
0
Vota!
Exercici d'accions judicials en defensa dels interessos de la corporació. Producte finances Banc Sabadell. ANTECEDENTS En data 5 d’agost de 2008, la Junta de Govern Local va acordar la concertació d’una operació de crèdit per import de 3.500.000 d’euros. Aque...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Nomenament dels nous membres de la Comissió assessora del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de cultura Dr. Daurella de l'Ajuntament de Cardedeu.. Vist que en data 27 de setembre de 2012, El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar la creació d’una Comissió  Assessora del Museu i dels seus Estatuts on s’...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Segona aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu, referent a l'avinguda Europa.. ANTECEDENTS Vist que és necessari tramitar una modificació del POUM de Cardedeu, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessi&oa...
Resultat ple municipal
12
1
2