31-03 Plenari de 31 de març de 2016

Sessió ordinària del Ple, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila

Punts destacats

4
0
Vota!
Moció per estudiar el recorregut del carril bici fins a l'escola Can Manent. M.B.N. com a presidenta de l’Associació de Veïns del Barri Bellavista presenta aquesta proposta de moció per a incloure en l’ordre del dia de la propera sessió...
Resultat ple municipal
8
9
4
0
Vota!
Moció de suport a la Iniciativa Legislativa Popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya. Atès que l’Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha impulsat una Iniciativa Legislativa  Popular, per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una Llei...
Resultat ple municipal
10
4
3
4
0
Vota!
Aprovació del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social. Vist que els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Cardedeu treballen amb l’objectiu de garantir l’atenció de les necessitats bàsiques del conjunt de la p...
Resultat ple municipal
17
3
0
Vota!
Moció per la retirada d'honors a Felip VI i a tots els membres de la casa real espanyola. Després de 300 anys d’ocupació dels Països Catalans per part de la corona espanyola, el municipi de Cardedeu retira el suport moral a la monarquia i expressa la voluntat de...
Resultat ple municipal
13
4
3
0
Vota!
Modificació ordenança fiscal núm. 13 "Documents administratius - certificació idoneïtat habitatge". ANTECEDENTS L’actual Ordenança núm. 13 Taxa per expedició de documents administratius determina la tributació de 47,35 euros als sol·licitants del certi...
Resultat ple municipal
17
2
0
Vota!
Modificació de la composició de les Comissions de treball i seguiment de cada àrea. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 2 de juliol de 2015, va crear les Comissions de Treballs i Seguiment de cada àrea. Atès que el...
Resultat ple municipal
17
1
0
Vota!
Aprovació de la incorporació de les prescripcions fixades per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en relació a la modificació del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal en l'àmbit del sector 19 "Doctor Klein". Vist que, inicialment el PGOU, aprovat el 1984 (en endavant PGOU 84) definia entre altres àmbits de planejament la unitat d'actuació UASU 6 "Les Pinedes" de sòl u...
Resultat ple municipal
9
4
4
1
0
Vota!
Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial crèdits número 1/2016.. Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 16 de març de 2016, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de recon...
Resultat ple municipal
13
4