26-01 Plenari de 28 de gener de 2016

Sessió extraordinària del Ple, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Punts destacats

3
1
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del Quart Cinturó (B-40) del POUM de Cardedeu. ANTECEDENTS Vist que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió Te...
Resultat ple municipal
17
3
0
Vota!
Canvi de l'hora de celebració del Ple ordinari a celebrar el dia 25 de febrer de 2016. Com a conseqüència de les trobades efectuades amb els Promotors de la iniciativa legislativa de la reforma horària, que pretenen incidir en la reforma dels horaris de manera que ...
Resultat ple municipal
17
2
1
Vota!
Aprovació del pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2016. Introducció L'administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora de proximitat amb la ciutadania i les entitats que formen part del teixit associatiu d’&ag...
Resultat ple municipal
17
1
1
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la vigent Ordenança reguladora de la via pública. ANTECEDENTS Vist que en data 11 de desembre de 2015, d’obres i via pública municipal, el favorablement a l’inici d’un procediment Comissió d’Estudi, per ...
Resultat ple municipal
15
1
1
2
0
Vota!
Modificació del nomenament de representants de l'Ajuntament en institucions (Consorci per a la defensa del riu Besós i Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental). En data 30 de juliol de 2015, el Ple municipal va acordar: Primer.- Nomenar com a representants de l’Ajuntament en els següents òrgans col·legiats, als regidors que tot...
Resultat ple municipal
14
3
0
1
Vota!
Desestimació de l'al·legació presentada i aprovació definitiva del Pressupost general de la corporació i de la plantilla de personal corresponent a l'any 2016. En data 23 de desembre de 2015, el Ple va aprovar inicialment el pressupost General de la Corporació i de la Plantilla de personal per l’any 2016. Exposat al públic mitjan&c...
Resultat ple municipal
12
1
4