20-12 Sessió extraordinària i urgent 20 de desembre de 2012 (10.15h)

Sessió extraordinària i urgent del Ple municipal celebrada el dijous 20 de desembre de 2012, a les 10:15 h, a la Sala de les Columnes.

Punts destacats

2
4
Vota!
Resolució de l'al·legació presentada i aprovació definitiva de la dissolució del Patronat Municipal d'Esports. Atès que per acord plenari de data 27 de setembre de 2012 es va aprovar inicialment la DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS i es va sotmetre a informació pú...
Resultat ple municipal
9
8
1
5
Vota!
Acord d'imposició i ordenació de nova taxa, aprovació de la seva ordenança fiscal corresponent i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2013 (Aprovació definitiva).. Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que ha...
Resultat ple municipal
9
8
2
3
Vota!
Anul·lació de l'acord d'imposició i ordenació per a l'exercici 2012 de l'ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica. Atès que s’ha rebut un escrit de la Secció Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel qual es comunica la interposic...
Resultat ple municipal
13
4