31-03 Sessió ordinària 21 de març de 2013

Sessió ordinària del Ple municipal el dijous 21 de març de 2013, a les 19 h, a la Sala de les Columnes.

Punts destacats

5
4
Vota!
Aprovació inicial de la modificació puntual de Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Cardedeu referent a la desclassificació del sector 14 "Turó de la Penya Est". ANTECEDENTS Atès que aquesta Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant POUM) del municipi de Cardedeu al Sector 14 denominat &ld...
Resultat ple municipal
9
6
2
1
7
Vota!
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Cardedeu referent a l'ús religiós. ANTECEDENTS Atès que la intenció de la modificació és crear un nou ús, l’ús religiós que incorpori les activitats de relació religios...
Resultat ple municipal
9
8
4
3
Vota!
Aprovació del traspàs de l'atorgament de la subvenció directa a l'Associació Amics dels Animals prevista pel 2013 per baixa de l'entitat a l'Associació Vilanimal. ANTECEDENTS Atès que la Junta de Govern Local en la sessió del 24 de setembre del 2012, va acordar concedir una subvenció directa per import de 855€ a l’associaci&...
Resultat ple municipal
17
3
4
Vota!
Aprovació del canvi parcial de l'ordenança fiscal núm. 17 en el seu article 4 modificant la taxa per la recollida de gossos, gats i altres animals domèstics. ANTECEDENTS Atès que actualment els animals domèstics trobats a la via pública són recollits per la Policia Local, albergats momentàniament en unes gàbie...
Resultat ple municipal
13
4
4
3
Vota!
Aprovació del preu públic del programa de gimnàstica de manteniment per adults. Antecedents Atès que per gaudir de les activitats del programa de gimnàstica de manteniment per adults, cal fixar, per part de l’Ajuntament unes tarifes suficients per a l&rsq...
Resultat ple municipal
16
1
4
3
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats esportives d'estiu. Antecedents Atès que per gaudir d’aquestes activitats cal fixar, per part de l’Ajuntament unes tarifes suficients per a l’autofinançament del servei o que cobreixi...
Resultat ple municipal
17
1
5
Vota!
Modificació de l'ordenança fiscal núm. 21, reguladora de la taxa de prestació del servei municipal de clavegueram (aprovació provisional). ANTECEDENTS Vist l’informe tècnic-econòmic, de data 12/3/2013, a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, ...
Resultat ple municipal
9
8
2
4
Vota!
Aprovació de l'actualització del preus públics reguladors existents dels serveis del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu i la inclusió de nous preus. Antecedents Vist l’informe emès pel Director del CSETC, de data 28 de febrer de 2013, en el qual es proposen l’aprovació de l’actualització dels preus regul...
Resultat ple municipal
14
3
3
3
Vota!
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Cardedeu referent a l'Avinguda Europa. ANTECEDENTS Atès que és necessari tramitar diverses modificacions del POUM de Cardedeu, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en s...
Resultat ple municipal
10
7
1
5
Vota!
Aprovació inicial de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Cardedeu referent als polígons 107 i 108. ANTECEDENTS Atès que el POUM vigent ordena la part posterior de les construccions amb accés a la Plaça Sant Joan que donen al Carrer Joan Miró, avui encara sense urban...
Resultat ple municipal
14
3
3
3
Vota!
Aprovació de la verificació del Text Refós del Pla Especial Riera de Vallforners. ANTECEDENTS Atès que el 20 de maig de 2008 el Pla Especial de la Riera de Vallforners es va aprovar inicialment per Decret d’Alcaldia. Atès que el dia 29 de juliol de 20...
Resultat ple municipal
14
3
2
3
Vota!
Aprovació dels preus públics per productes diversos del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal Dr. Daurella i excepcions i bonificacions d'algunes activitats. Antecedents Vist l’informe emès per la Directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal Dr. Daurella de Cardedeu, de data 12 de febrer de 2013, en el qual es proposen l’ap...
Resultat ple municipal
17
3
2
Vota!
Ratificació de l’escrit de tots els grups en relació a la mesura anunciada pel Departament d’Ensenyament de suprimir dues aules de P3. ANTECEDENTS Atès que a la Junta de Portaveus, celebrada el dia 28 de febrer de 2013, es va acordar presentar un escrit, signat per part de tots els grups municipals amb representaci&oacu...
Resultat ple municipal
17