26-09 Sessió ordinària 26 de setembre de 2013

Ple municipal celebrat el 26 de setembre de 2013

Punts destacats

4
2
Vota!
Aprovació de la proposta de calendari de festes locals per a l'any 2014. . Atès que mitjançant l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la...
Resultat ple municipal
17
3
3
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 5/2013. Suplement de Crèdit.. Vista la memòria de l’Alcaldia de 10 de setembre de 2013 justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació pressupostària en la modalitat de suplement d...
Resultat ple municipal
13
2
2
1
4
Vota!
Aprovació inicial del Reglament de l'Arxiu municipal de Cardedeu. Antecedents VIST l’avantprojecte de Reglament d’Arxiu Municipal de Cardedeu elaborat per la Comissió d’Estudi constituïda per Resolució d’aquesta Alcald...
Resultat ple municipal
16
1
4
1
Vota!
Aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2012. Per Decret d'Alcaldia de 10 de juny de 2013 es va incoar expedient per a l’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2012. Informat ...
Resultat ple municipal
8
1
8