25-07 Sessió ordinària 25 de juliol de 2013

Sessió ordinària del Ple municipal celebrat el dijous 25 de juliol de 2013, a les 19 h, a la Sala de les Columnes

Punts destacats

2
6
Vota!
Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu relativa als usos religiosos. Antecedents Atès que el 21 de març de 2013 es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Cardedeu l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del ...
Resultat ple municipal
8
9
6
1
Vota!
Proposta de moció de rebuig a la proposta d’avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local del govern estatal espanyol. Els Països Catalans, i sobretot també la resta de nacions del sud del continent Europeu, estan patint les conseqüències d’una crisi i, sobretot, de les estratèg...
Resultat ple municipal
15
2
5
2
Vota!
Proposta de moció de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció de la inspecció de treball. Les actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social a diferents federacions i clubs esportius catalans al llarg dels darrers mesos han despertat una gran preocupació i ...
Resultat ple municipal
15
2
5
2
Vota!
Proposta de moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir. El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar...
Resultat ple municipal
15
2
2
4
Vota!
Ocupació directa de part de la zona qualificada de vial del Pla de Millora Urbana del sector PMU-22 "Pla de les Parets sud". ANTECEDENTS Atès que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissi&oacut...
Resultat ple municipal
16
1
3
3
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM referent a la desclassificació del sector 14 “Turó de la Penya Est”. ANTECEDENTS Atès que aquesta Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (en endavant POUM) del municipi de Cardedeu al Sector 14 denominat &ld...
Resultat ple municipal
9
6
2
2
4
Vota!
Aprovació inicial de la modificació puntual dels usos admesos de la clau 7 del POUM i del PMU-24 “carrer Mogent”. ANTECEDENTS Atès que el dia 29 de novembre de 2012 el Ple Municipal de L’Ajuntament de Cardedeu va aprovar inicialment la present modificació puntual. Atès que el d...
Resultat ple municipal
14
1
1
3
3
Vota!
Derogació del Reglament i extinció del Registre de Parelles consensuals de l’Ajuntament de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 25 de maig de 2001 va aprovar la creació i aprovació del reglament del registre de parelles con...
Resultat ple municipal
8
8
2
3
Vota!
Modificació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals. ANTECEDENTS Vist que el ple municipal d’aquesta corporació, en data 28 de març de 2012 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudic...
Resultat ple municipal
9
7
4
1
Vota!
Nomenament de membre de la Comissió de Patrimoni de Cardedeu. Antecedents Atès que el Ple municipal, a la sessió del dia 30 de maig de 2013, va aprovar la modificació del Reglament de la Comissió de Patrimoni i nomenament dels me...
Resultat ple municipal
16
3
2
Vota!
Aprovació representants del consell d’administració del Patronat municipal d’esports. Atès el que es desprèn en els nous estatuts del Patronat Municipal d’Esports que es d’obligat compliment la creació d’un Consell d’Administració....
Resultat ple municipal
9
7
3
2
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 4/2013. Transferències de crèdit i suplement de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, d’11 de juliol de 2013, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificaci&oac...
Resultat ple municipal
8
8
2
3
Vota!
Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 02/2013 del Patronat municipal d’esports. Vista la memòria de la Presidència del Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 10 de juliol de 2013, justificativa de la necessitat de tramitar u...
Resultat ple municipal
8
5
3
2
3
Vota!
Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 01/2013 de l’Institut Municipal de Cultura. Vista la memòria de la Presidència de l’Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 10 de juliol de 2013, justificativa de la necessitat de tramitar...
Resultat ple municipal
9
7