Punts destacats

4
2
Vota!
Moció sobre la Renda mínima d'inserció. Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa lnterdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció) l’Ajuntament de Cardedeu en fa una valoraci&oacut...
Resultat ple municipal
11
6
5
1
Vota!
Moció sobre les retallades pressupostàries en Sanitat i Ensenyament aplicades al nostre poble. MOTIVACIONS "Especialment en temps de crisi, la protecció social i la universalitat, integritat, equitat i qualitat dels serveis públics han de ser una prioritat màxim...
Resultat ple municipal
9
2
6
4
2
Vota!
Moció de suport a la constitució de l'Associació de Municipis per a la Independència. El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ci...
Resultat ple municipal
11
2
4
3
3
Vota!
Moció sobre la creació d'una comissió de crisi. Atès el moment actual de dificultat econòmica que travessa el municipi així com l’enorme índex d’endeutament que presenta a data d’avui. Atè...
Resultat ple municipal
3
14
3
3
Vota!
Moció per sol·licitar la modificació de la finalitat i continguts del Butlletí municipal "La Vila". Atès que les circumstàncies actuals conviden a posar a disposició dels eixos socio-econòmics de Cardedeu totes les eines a l’abast del Consistori per tal de contri...
Resultat ple municipal
2
15
5
1
Vota!
Moció de suport a l'Escola Catalana. El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una inte...
Resultat ple municipal
15
2
4
2
Vota!
Aprovació dels projectes executiu i ambiental per a la construcció d'un pavelló doble esportiu tipus PAV-2. Atès que dins el PMU-20 aprovat definitivament el 24 de febrer de 2011 i publicat al BOPB l’11 de juliol de 2011 existeix una zona delimitada pels carrers carrers Puig i Cadafalch cant...
Resultat ple municipal
14
3
3
3
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 6/2011 de crèdit extraordinari i suplements de crèdit en el pressupost municipal de 2011. Vista la memòria de l’Alcaldia de 16 de setembre de 2011 justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació pressupostària en la modalitat de crèd...
Resultat ple municipal
11
1
5
2
3
Vota!
Modificació de l'Ordenança general municipal de circulació de vehicles i de l'Ordenança d'Utilització de la via pública per a vianants i vehicles. Atès que la zona d’estacionament amb horari limitat (zona vermella) de Cardedeu es troba regulada tant als articles 32 a 34 (ambdós inclosos) de l’ordenança general...
Resultat ple municipal
15
2
2
3
Vota!
Aprovació provisional del Pla especial d'infraestructures de radiocomunicació (PEIR). Atès que en data 19 de juliol de 2010 s’aprova inicialment el Pla Especial d’Infraestructures de Radiocomunicacions per decret d’alcaldia, donant-se compte al Ple de la Cor...
Resultat ple municipal
16
1
2
3
Vota!
Ratificació de la resolució de l'Alcaldia d'interposició de requeriment previ contra la resolució del Director General del Territori i Urbanisme d'aprovació definitiva de la Trama Urbana Consolidada. Atès que en data 7 de setembre de 2011, l’Alcaldia va dictar un decret pel qual interposava un requeriment previ davant el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de ...
Resultat ple municipal
17
3
2
Vota!
Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2010. Per Decret d'Alcaldia de 18 de juliol de 2011 es va incoar expedient per a l’aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2010. Informat...
Resultat ple municipal
7
2
8
3
2
Vota!
Ratificació dels preus públics, aprovat a la Junta de Govern local del dia 02/08/2011, referents als programes d'activitats esportives per a infants 2011-2012, organitzades des del Patronat municipal d'esports. Atesa la necessitat de ratificació dels preus públics aprovats per la Junta de Govern Local del dia 2/8/2011 referits als programes d’activitats esportives per a infants organit...
Resultat ple municipal
14
2
1