27-10 Sessió extraordinària 27 d'octubre de 2011

Sessió extraordinària 27 d'octubre de 2011

Punts destacats

2
4
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del sector 13 del POUM de Cardedeu. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 19 de maig de 2011 va aprovar inicialment la modificació del Sector 13 “Can Montells – La Penya”. ...
Resultat ple municipal
6
11
3
3
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual dels articles 160,215,101,111 i 322.3 del POUM de Cardedeu. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 19 de maig de 2011 va aprovar inicialment la modificació dels articles 160, 215, 101, 11 i 322.2 del POUM de Cardedeu...
Resultat ple municipal
6
11
1
5
Vota!
Aprovació de la modificació de diversos preus públics. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 23 de setembre de 2011, segons el qual durant el curs acadèmic 2011-2012 es dura...
Resultat ple municipal
6
11
3
3
Vota!
Imposició i ordenació de nova taxa, aprovació de l'ordenança fiscal i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2012 (aprovació provisional). El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
6
11