31-01 Sessió ordinària 31 de gener de 2013

Sessió ordinària celebrada a la seu de l'Ajuntament a les 19h del 31 de gener de 2013. Acta Ple nº 01/13

Com a punts destacats avui es decideix el canvi de periodicitat dels plens municipals, passant de ser cada mes a fer-los cada dos mesos i la penjada de l'estelada al balcó de l'ajuntament.

Punts destacats

3
4
Vota!
Moció presentada pel Grup municipal Socialista per demanar la continuïtat del finançament del servei local de teleassistència. L'any 2005, la Diputació de Barcelona subscrivia un conveni de col·laboració entre l"IMSERSO, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), i...
Resultat ple municipal
8
9
Resultat ple municipal
8
9
4
3
Vota!
Moció presentada pels grups municipals de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i ERC-ACORD Independentista, en nom de l'ANC (Assemblea Nacional Catalana)-Cardedeu, per l'autorització de la col·locació d'una estelada. Els moments històrics que estem vivint són crucials per al futur del país i calen gestos inequívocs en suport del procés que ens permeti desenvolupar sense traves...
Resultat ple municipal
4
9
4
5
2
Vota!
Moció presentada pel Grup municipal d'ICV-EUiA per declarar Cardedeu vila lliure de circs amb animals salvatges. ATESOS els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica....
Resultat ple municipal
17
3
3
Vota!
Moció presentada pel Grup municipal Socialista, amb l'adhesió dels grups municipals de la CUP-Poble i d'Esquerra-AIND-AM, per garantir el dret a l'habitatge. Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una crisi que ha comportat l'augment de l’atur i amb ell, milers de persones en una...
Resultat ple municipal
8
9
4
2
Vota!
Aprovació del preu públic del programa escolar "Cinema Verdi".. Vist l’informe de la tècnica de Serveis Personals de 22 de gener de 2013 en relació a la proposta de preus públics del programa escolar Cinema Verdi. Vist l’art...
Resultat ple municipal
17
Resultat ple municipal
17
2
4
Vota!
Aprovació provisional de modificació puntual del POUM de Cardedeu que afecta a diferents parcel·les qualificades amb la clau 5 que a l'antic pla general de 1984 eren 3A. D’acord amb l’article 99.2 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per l’article 40 de la Llei 3/20...
Resultat ple municipal
9
8
1
5
Vota!
Aprovació de modificació de la periodicitat de les sessions del Ple. Vist allò que determina l’article 46.2.a) de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’article 98 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que ap...
Resultat ple municipal
9
8
3
2
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats de teatre, música i dansa del primer semestre de 2013 del Centre Cultural de Cardedeu. Vist l’informe del tècnic de Cultural i Joventut de data 18 de gener de 2013 en relació a la proposta de preus públics de les activitats del programa del primer semestre ...
Resultat ple municipal
17
3
2
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats de cursos i tallers del casal de joves "La Fusteria" pel primer semestre de 2013. Vist l’informe del tècnic de Cultural i Joventut de data 18 de gener de 2013 en relació a la proposta de preus públics de les activitats de cursos i tallers del Casal de ...
Resultat ple municipal
17
3
2
Vota!
Aprovació de l'anul·lació de l'acord de modificació per a l'exercici 2013 de l'ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial de domini públic local a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica. Atès que es va rebre escrit de la Secció Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel qual es comunicava la interposici&oacu...
Resultat ple municipal
17
2
3
Vota!
Aprovació de la modificació de l'article 80 de l'ordenança reguladora de la via pública. Vist l’informe de l’Inspector d’obres de Cardedeu de 26 de novembre de 2012 en el que es proposa la modificació de l’ordenança de la via pública de Card...
Resultat ple municipal
17
1
4
Vota!
Aprovació de la modificació dels articles 6 i 7 del Reglament del Mercat Municipal.. Vist l’informe del Director del CSETC, de data 3 de gener de 2013, de proposta de modificació del reglament del mercat municipal. Atès que la gestió del mercat munici...
Resultat ple municipal
17
2
3
Vota!
Aprovació del canvi i nou nomenament de representant al Fons Català de Cooperació i a la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat.. Atès que el Ple de la Corporació, a la sessió del dia 26 de gener de 2012, va nomenar com a representant de l’Ajuntament al Fons Català de Cooperació i a la...
Resultat ple municipal
9
1
7
3
2
Vota!
Aprovació de la modificació de l'acord de 28/03/2012, relatiu als regidors/es electes d'aquest ajuntament que exerciran el seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial i les seves retribucions. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 28 de març de 2012 va acordar fixar les dedicacions dels membres del govern durant la present legislatura, així...
Resultat ple municipal
9
4
4
3
2
Vota!
Nomenament dels Regidors del Grup municipal del Partit Popular, com a portaveu, nomenament a les comissions informatives, a la comissió especial de comptes i en diferents òrgans municipals. Atès que es necessari modificar la designació on figurava la Sra. Ingrid Ruiz Tiñena en representació del grup municipal del Partit Popular. Vist el que disposen els...
Resultat ple municipal
9
8
3
2
Vota!
Aprovació de modificació de la periodicitat de les Comissions Informatives d'Àrea. Vist que, de conformitat amb el que disposa l’article 48.2.a) i 60 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Cataluny...
Resultat ple municipal
9
8