24-11 Sessió ordinària 24 de novembre 2011

Sessió ordinària 24 de novembre 2011

Punts destacats

3
3
Vota!
Aprovació de la modificació de diversos preus públics.. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 23 de setembre de 2011, segons el qual durant el curs acadèmic 2011-2012 es dura...
Resultat ple municipal
9
4
3
3
2
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual del sector 13 del POUM de Cardedeu. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 19 de maig de 2011 va aprovar inicialment la modificació del Sector 13 “Can Montells – La Penya”. ...
Resultat ple municipal
13
4
3
2
Vota!
Aprovació provisional de la modificació puntual dels articles 160,215,101,111 i 322.3 del POUM de Cardedeu.. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 19 de maig de 2011 va aprovar inicialment la modificació dels articles 160, 215, 101, 11 i 322.2 del POUM de Cardedeu...
Resultat ple municipal
13
4
2
3
Vota!
Modificació pressupostària nº 8/2011. Transferències de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, de 14 de novembre de 2011, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació...
Resultat ple municipal
11
6
3
2
Vota!
Ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona. El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar...
Resultat ple municipal
15
2
2
3
Vota!
Validació de l'acord de nomenament de representant de l'Ajuntament de Cardedeu a l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà. De conformitat amb el que disposa l’article 38.c) del Reglament d’organització i funcionament, quan el nomenaments de representants de la Corporació en òrgan col.le...
Resultat ple municipal
13
2
1