Punts destacats

3
4
Vota!
Aprovació inicial del Pressupost municipal de l'entitat, dels organismes autònoms i el general i de les plantilles de personal i relació de llocs de treball corresponent a l'exercici 2012. Atès que aquesta Corporació ha elaborat el Pressupost General per a l’any 2012, el qual conté la documentació i els annexos previstos als articles 162 a 168 del Re...
Resultat ple municipal
9
8
Resultat ple municipal
17
4
2
Vota!
Aprovació de la modificació de diversos preus públics.. Vist l’informe emès per la tècnica de salut pública de l’Ajuntament, de data 10 de gener de 2012, referent a la realització dels cursos de formació de...
Resultat ple municipal
16
1
2
3
Vota!
Validació de l'aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Cardedeu per a la redacció del pla de renovació i millora de l'espai públic del nucli històric.. Atès que l’Ajuntament de Cardedeu en data 14 de novembre de 2011 ha sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Cardedeu la seva col·laboració...
Resultat ple municipal
13
4
2
3
Vota!
Aprovació de l'expedient de contractació i licitació del servei de neteja d'edificis municipals de Cardedeu.. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 4 de gener de 2012 es va iniciar l’expedient per a la contractació dels servei de neteja dels edificis municipals de C...
Resultat ple municipal
9
5
3
2
3
Vota!
Verificació del text refós del Pla Especial d'Insfraestructures de Radiocomunicació.. Atès que en data 19 de juliol de 2010 s’aprova inicialment el Pla Especial d’Infraestructures de Radiocomunicacions per decret d’alcaldia, donant-se compte al Ple de la Cor...
Resultat ple municipal
16
1
3
2
Vota!
Canvi i nou nomenament de representants de l'Ajuntament en institucions.. Atès que el Ple de la Corporació, a la sessió del dia 7 de juliol de 2011, va nomenar diferents representants de l’Ajuntament en Institucions. Atès que en data...
Resultat ple municipal
9
1
7
3
2
Vota!
Aprovació de la modificació de la Taxa per ocupació del mercat municipal.. Atès que des de l’any 2009, al ple de novembre, l’ajuntament va recuperar la gestió directa del mercat municipal. Atès que la tarifa d’ocupació tin...
Resultat ple municipal
12
5