23-02 Sessió ordinària 23 de febrer 2012

Sessió ordinària 23 de febrer 2012

Punts destacats

3
3
Vota!
Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) en relació al cas de l'ocupació de la Torre Sivilla. En relació a la voluntat de l’Assemblea de Joves de Cardedeu (AJC), i tenint en compte que les entitats i els col·lectius de ciutadans de Cardedeu no poden presentar mocions als Plens ...
Resultat ple municipal
7
9
Resultat ple municipal
7
9
3
3
Vota!
Moció d'ICV-EUiA-EPM de rebuig a la supressió d'incentius econòmics per a l'impuls de les energies renovables.. Atès el Consell de Ministres del passat 27 de gener de 2012 va aprovar un Real Decret-Llei del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme de supressió dels incentius econ&o...
Resultat ple municipal
7
9
4
2
Vota!
Moció del grup municipal d'ICV-EUiA-EPM sobre la repercussió a la ciutadania de la pujada unilateral de l'IBI atès el Reial Decret Llei 20/2011 del govern de l'Estat espanyol.. El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic...
Resultat ple municipal
7
9
4
2
Vota!
Moció conjunta dels grups municipals d'ICV-EUiA i PSC recolzant el posicionament dels sindicats CC.OO. i U.G.T. contra la reforma laboral imposada pel Govern de l'Estat.. El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que ...
Resultat ple municipal
7
9
4
2
Vota!
Moció del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular per denunciar les darreres mesures econòmiques del govern espanyol que atempten els drets socials i laborals bàsics.. El darrer 30 de Desembre de 2011 el nou Executiu espanyol, amb majoria absoluta del Partit Popular, va fer públiques un seguit de mesures econòmiques que sota la pàtina de pol&...
Resultat ple municipal
7
9
3
3
Vota!
Dissolució de l'Institut Municipal d'Educació (IMEC). Vist que el Ple de la corporació va aprovar de forma definitiva en la seva sessió de data 30 d’octubre de 2008 la constitució de l’ Institut Municipal d’Educa...
Resultat ple municipal
13
1
2
3
3
Vota!
Aprovació de l'expedient de contractació i licitació de les obres de construcció d'un pavelló poliesportiu tipus PAV-2. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 1 de febrer de 2012 es va iniciar l’expedient per a la contractació de les obres de construcció d’un pave...
Resultat ple municipal
14
3
4
2
Vota!
Aprovació definitiva dels projectes executiu d'obres i ambiental per a la construcció d'un pavelló poliesportiu tipus PAV-2.. Atès que en data 29 de setembre de 2011 es va aprovar per Ple l’aprovació inicial del Projecte executiu d’obres i ambiental del Pavelló Poliesportiu, tipus PAV-2 de...
Resultat ple municipal
15
1
3
2
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats de teatre, música i dansa del primer semestre 2012 del Centre Cultural Cardedeu.. Vist l’informe del tècnic de Cultural i Joventut de data 9 de febrer de 2012 en relació a la proposta de preus públics presentada per la Junta Directiva del Patronat Muni...
Resultat ple municipal
14
2
2
3
Vota!
Aprovació de diversos preus públics del Patronat Municipal del Museu. Vist l’informe emès per la directora del museu, de data 12 de desembre de 2011, referent a la proposta de preus de venda de les següents publicacions: Sessi Sitjà; ...
Resultat ple municipal
9
7
2
3
Vota!
Imposició de la taxa del servei municipal de clavegueram i aprovació de la seva ordenança fiscal reguladora (aprovació provisional).. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
9
7
2
3
Vota!
Aprovació de la delegació de la gestió del servei públic de clavegueram en el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs i aprovació del conveni regulador.. Atès que la protecció de la salubritat pública i el drenatge urbà són competències obligatòries dels Ajuntaments, de conformitat amb l’article...
Resultat ple municipal
9
7
2
3
Vota!
Aprovació del projecte de primer establiment del servei públic de clavegueram.. Vist el projecte d’establiment del servei públic municipal de clavegueram que consta a l’expedient, iniciat mitjançant Decret d’Alcaldia de data 23 de gener de 2012....
Resultat ple municipal
9
7