Punts destacats

4
3
Vota!
Resolució de desestimació de les al·legacions i aprovació definitiva del Pressupost General Municipal per a l'exercici 2012. En data 26 de gener de 2012, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el pressupost de la Corporació, format pel de l’entitat, i pels dels seus organismes autònoms, a...
Resultat ple municipal
9
7
4
2
Vota!
Moció de la CUP per a l'adhesió a la plataforma "Aigua és vida", instant a la Generalitat de Catalunya que eviti l'externalització dels servei de l'empresa pública ATLL.. A instància de la Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat civil, sindicals, veïnals, ecologistes i solidàries, la CUP de Cardedeu presentem a aquest ...
Resultat ple municipal
16
2
4
Vota!
Modificació dels plecs de clàusules administratives particular i de prescripcions tècniques per a la licitació i contractació del servei de neteja dels edificis municipals de Cardedeu.. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 4 de gener de 2012 es va iniciar l’expedient per a la licitació i contractació del servei de neteja del edifici...
Resultat ple municipal
9
7
2
4
Vota!
Aprovació de diversos preus públics.. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu, de data 5 de març de 2012, en el qual es proposen l’aprovaci&o...
Resultat ple municipal
9
7
4
2
Vota!
Autorització a l'agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per tal de que representi a l'Ajuntament de Cardedeu davant la Generalitat i l'ATM als efectes del disposat al conveni de 07/07/2010.. Vist el 2n Conveni formalitzat en data 7 de juliol de 2010, entre el Sr. Manel Nadal i Farreras, en qualitat de Secretari per a la Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres P...
Resultat ple municipal
16
3
3
Vota!
Derogació de l'ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar en els habitatges del terme municipal de Cardedeu.. Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 25 de gener de 2002 va aprovar l’Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d&rsquo...
Resultat ple municipal
16
3
3
Vota!
Nomenament de nou membre del Consell de la Vila a proposta del grup municipal de Convergència i Unió.. Atès que el Ple municipal a la sessió del dia 29 de setembre de 2011, va nomenar a la Sra. Maria Magdalena de la Maza Peiró, com a membre del Consell de la Vila. Atè...
Resultat ple municipal
16
3
3
Vota!
Nomenament regidors del Grup municipal de CiU, com a portaveu, i nomenament a les comissions informatives, a la Comissió Especial de Comptes, a les assemblees de Patronats i en diferents òrgans col·legiats.. Atès que en sessió plenària de data 23 de febrer es va posar en coneixement l’escrit de renúncia al càrrec de regidor per part del Sr. Jaume Fort Mauri, ces...
Resultat ple municipal
16
2
4
Vota!
Modificació de l'acord plenari del dia 07/07/2011 quant a la periodicitat de les sessions de les comissions informatives de les diferents àrees.. Atès que en sessió plenària de data 7 de juliol de 2011, es van constituir les Comissions Informatives de treball de l’Àrea de Serveis Interns i Desenvolupament, d...
Resultat ple municipal
9
7
3
2
Vota!
Resolució de recurs de reposició sobre la modificació dels preus públics de les escoles bressol municipals.. Vist que el Ple de la corporació va aprovar en sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2011 la modificació de preus públics de les escoles bressol municipals. ...
Resultat ple municipal
9
7