26-04 Sessió ordinària 26 d'abril 2012

Sessió ordinària 26 d'abril 2012

Punts destacats

4
3
Vota!
Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de la imposició i ordenació de la taxa de clavegueram i de l'aprovació de l'ordenança fiscal reguladora. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 23 de febrer de 2012, va aprovar inicialment la imposició i ordenació de la taxa de clavegueram i de l’o...
Resultat ple municipal
9
7
5
2
Vota!
Moció del Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) per a l'adhesió de l'Ajuntament de Cardedeu a l'any internacional de les cooperatives. La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 com l’Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també sol&mi...
Resultat ple municipal
7
9
5
1
Vota!
Moció del Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) per a l'abolició de l'ús de les bales de goma.. Els Països Catalans són dels pocs indrets europeus on la policia utilitza bales de goma en manifestacions i esdeveniments públics. La dotació de projectils de goma del...
Resultat ple municipal
7
9
4
2
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal d'estalvi d'aigua de Cardedeu.. Atès que en data 28 de maig de 2009, el Ple de la Corporació va aprovar definitivament l’Ordenança municipal d’estalvi d’aigua de Cardedeu. (Text ínteg...
Resultat ple municipal
16
4
2
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de diferents articles de l'Ordenança municipal reguladora de la via pública.. Atès que en data 26 de març de 2009, el Ple de la Corporació va aprovar el Ordenança municipal reguladora de la Via pública. (Text íntegre publicat al BOP ...
Resultat ple municipal
16
5
1
Vota!
Elecció del Jutge de pau substitut de Cardedeu.. Vist l’escrit de la Secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel qual es comunica a l’Ajuntament la finalització del termini de 4 anys pel que ...
Resultat ple municipal
16
3
2
Vota!
Resolució del recurs de reposició presentat pel Sr. Pere Clos Forns, contra l'acord d'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana del sector 20 "av. Gaudí Sud" de Cardedeu.. En data 24 de febrer de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana del sector 20 “Av. Gaudí Sud” de Cardedeu, en el qual es donava respo...
Resultat ple municipal
11
5
3
2
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats esportives d'estiu 2012.. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 4 d’abril de 2012, en el qual es proposen l’aprovació del preus p&ua...
Resultat ple municipal
14
2
3
2
Vota!
Modificació de l'ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme (aprovació provisional).. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
16