Punts destacats

4
3
Vota!
Moció contra l’avantprojecte de Llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l’administració local. EXPOSICIÓ DE MOTIUS: El nostre Estat viu immers en una profunda crisi econòmica que té la seva causa en el col·lapse del sistema financer. Una de les conseqü&e...
Resultat ple municipal
15
2
Resultat ple municipal
15
2
2
4
Vota!
Aprovació de la delegació de competències del ple a favor de la Junta de Govern Local relatives als preus públics. ANTECEDENTS Atesa la intenció de delegar les competències del Ple a favor de la Junta de Govern local, en relació amb els preus públics. Atès l’inform...
Resultat ple municipal
9
8
1
5
Vota!
Moció en defensa d’un model català d’ensenyament. El Comitè executiu de l’ACM, el mes de desembre de 2012, ja es va posicionar davant l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), impulsat p...
Resultat ple municipal
15
2
3
3
Vota!
Moció de suport a la renda garantida i a la ILP que sol.licita la seva creació per llei. Atesa la situació d'emergència social que viu Catalunya, amb una de cada cinc persones vivint amb rendes inferiors al llindar de la pobresa, 232.000 llars sense cap ingrés,...
Resultat ple municipal
15
2
2
4
Vota!
Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya. Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que fa a l...
Resultat ple municipal
11
2
4
2
4
Vota!
Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’Administració electrònica. Antecedents VIST l’avantprojecte d’Ordenança reguladora de l’administració electrònica elaborat per la Comissió d’Estudi constituïda per R...
Resultat ple municipal
17
2
4
Vota!
Aprovació de l’ordenança reguladora de la cessió d’espais, equipaments i material de titularitat municipal i prestació de serveis associats. ANTECEDENTS Mitjançant acord del ple de la corporació, de data 25 de setembre de 2008, es va aprovar definitivament el text de l’ordenança reguladora de la cessió...
Resultat ple municipal
9
8
3
3
Vota!
Aprovació de la sol.licitud de pròrroga del conveni amb el Departament de Benestar social per a la prestació del servei de centre de dia, per l’any 2014. Vist que en data 12 de desembre de 2008 es va subscriure el conveni de Col·laboració Interadministrativa entre l’ Institut Català d’Assistència i Serveis Soc...
Resultat ple municipal
17
2
4
Vota!
Modificació de l’acord d’aprovació de la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal. Atès que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’a...
Resultat ple municipal
17
1
5
Vota!
Modificació de la relació de llocs de treball. Antecedents Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 4 de març de 2013, es va acordar iniciar l’expedient de modificació de la relació de llocs de treball...
Resultat ple municipal
9
8
2
3
Vota!
Aprovació de la modificació del Reglament de la Comissió de Patrimoni i nomenament dels membres de la nova Comissió. ANTECEDENTS Atès que el 15 de desembre de 1997, la Junta Directiva del Patronat Municipal Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura aprovà la creació d’una Com...
Resultat ple municipal
11
6
2
3
Vota!
Aprovació del Conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona i CECOT en el projecte Reempresa. Vist l’informe del Director del CSETC, de data 15 de maig de 2013, de conveniència i adequació del programa REEMPRESA als objectius i necessitats del teixit productiu municipal ...
Resultat ple municipal
17
1
4
Vota!
Validació de l’acord relatiu a l’aprovació de l’estudi sobre la modificació de les tarifes del servei municipal d’abastament d’aigua potable, aprovat per Decret d’alcaldia de data 25/03/2013. Antecedents Atès que per Decret d’Alcaldia de data 25 de març de 2013, no 2013/185, s’ha resolt aprovar l’estudi sobre la modificació de les tarifes del ser...
Resultat ple municipal
14
3
2
3
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 2/2013- Transferències de crèdit. Vista la memòria de la Presidència, de 23 de maig de 2013, justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació, on es detalla la classe de modificació a ...
Resultat ple municipal
9
8